ÁNO týka sa to aj Vás… slovenská legislatíva nariaďuje všetkým spoločnostiam – s.r.o., a.s. i malým podnikateľom SZČO dodržovať súhrn opatrení BOZP.

Súhrnne sú tieto pravidlá označované ako BOZP (bezpečnosť práce) a OPP (ochrana pred požiarmi). Štátne kontrolné orgány dodržiavanie zásad náhodne kontrolujú – vykonávajú neohlásené kontroly a pokutujú každý zistený nedostatok..

Inšpekcia práce vykonáva dohľad nad dodržiavaním všetkých predpisov, ktoré musí zamestnávateľ dodržiavať v súvislosti so zamestnávaním zamestnancov. Ide predovšetkým o dodržiavanie zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a iných. Inšpekciu práce upravuje zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o inšpekcii práce”).

 

Počet neohlásených kontrol rok od roku rastie…

Vzhľadom k stále sa sprísňujúcej legislatíve a požiadavkám kladených na bezpečnosť práce sa počet realizovaných kontrol počas posledných 5 rokov zvýšil.

Počet kontrol BOZP a OPP v jednotlivých rokoch 2015-2016 bol vyšší o 87,08 %.

Rekordný rok 2016 – vykonaných 28 084 subjektov

  • Z toho 47,8 % v spoločnostiach s ručením obmedzeným (13 412 kontrol)
  • Z toho 35,3% u fyzickej osoby SZČO (9 936 kontrol)
  • uloženej pokuty oblasť BOZP vo výške 840 185 Eur
  • Uloženej pokuty oblasť BOZP vo výške 6 994 776 Eur
  • Uloženej pokuty oblasť nelegálne zamestnávanie vo výške 3 887 700 Eur

Celkom uloženej pokuty rok 2016 = 6 994 776 Eur
Celkom uloženej pokuty rok 2012 = 5 659 340 Eur

OblasťPočet pokútMedziročné porovnanieSuma pokút v EUR
2016201520162015
Previerky stavu BOZP1 2571 258– 13 086 200 €3 082 660 €
Mimoriadne previerky5451893561 432 985 €524 380 €
Vybavovanie podnetov1 165 8912741 716 988 €1 125 700 €
Nasledné previerky3254-22106 050 €167 600 €
Vyšetrovanie udalosti4278-36606 500 €759 000 €
Spolu3 0412 4705716 948 723 €5 659 340 €

Neznalosť neospravedlňuje – alebo koľko Vás môže kontrola stáť?

Nižšie uvádzame najčastejšie postihy, ktoré plynú z neohlásených kontrol BOZP a OPP:

Správne delikty –  sankcie z BOZP v zmysle Zákona č.125/2006 Z.z. o inšpekcii práce

Za nesplnenie povinností stanovených v zákone pokutu až do výšky 33 000 Eur.
Fyzickej osobe nachádzajúcej sa na pracovisku zamestnávateľa, ktorá marí výkon inšpekcie práce, môže inšpektorát práce uložiť poriadkovú pokutu vo výške od 65 eur až do 650 eur.
Za neohlasenie vznik pracovného úrazu, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví, závažnej priemyselnej havarie prislušnému inšpektorátu práce alebo ktorí maria výkon inšpekcie práce, možno uložiť poriadkovú pokutu vo výške od 100 eur až do 1 000 eur a to aj opakovane.

Sankcie za nelegálne zamestnávanie podľa zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce

Porušenie zázaku nelegálneho zamestnávania od 2 000 eur do 200 000 eur, a ak ide o nelegálne zamestávanie dvoch a viac fyzických osob súčasne, najmenej 5 000 eur.

Ako to funguje?

Pre vedenie účtovníctva využívate profesionálne služby účtovnej firmy, ktorá Vás v prípade kontroly FÚ zastúpi a obháji si svoju prácu. Pro BOZP a OPP sme tu my. V prípade kontroly IP, HaZZ, RÚVZ postupujete

Nasledovne

  1. oznámite nám dohovorený dátum kontroly na prevádzke Vašej firmy
  2. nemusíte sa už o nič starať
  3. sme profesionáli a svoju prácu si pri kontrole vždy obhájime.