Kontrola NIP dodržiavania BOZP pri prevádzke drevoobrábacích, kovoobrábacích a tvarnicovych strojov

Cieľom úlohy bolo zistenie stavu dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“) pri prevádzkovaní drevoobrábacích, kovoobrábacích...
12.11.20170 DownloadsDownload