Kontrola NIP dodržiavania BOZP pri prevádzke drevoobrábacích, kovoobrábacích a tvarnicovych strojov

Cieľom úlohy bolo zistenie stavu dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“) pri prevádzkovaní drevoobrábacích, kovoobrábacích a tvárniacich strojov. Úloha sa realizovala bez rozdielu, či subjekt prevádzkuje všetky uvedené stroje v rámci úlohy, alebo len určitú časť z nich.

 Celkom bolo skontrolovaných 128 subjektov.

V rámci úlohy bolo zistených 1 112 nedostatkov, za ktoré boli navrhnuté pokuty v celkovej výške 53 300 eur. Z toho 74 závažných. Z uvedeného počtu nedostatky v oblasti BOZP boli zistené v počte 1 111, z toho 73 závažných.

 V oblasti nelegálneho zamestnávania bolo zistených 1 nedostatok, za ktoré bola uložená pokuta vo výške 2 000 eur.

Zistené nedostatky:

 • na dvojkotúčových brúskach neboli kryty z vrstveného  netrieštivého skla pre točiace sa nástroje
  • na pracovných prostriedkoch nebola vykonaná odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie
  • nebola vedená evidencia o poskytovaných OOPP 
  • okolo horizontálnej vyvrtávačky nebolo vykonané ohradenie pracovného priestoru
  • pre BOZP nebola dodávateľsky zabezpečená bezpečnostnotechnická služba
  • neboli zisťované nebezpečenstvá a ohrozenia a neboli posúdené riziká pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami
  • neposkytovanie OOPP zamestnancom podľa vypracovaného zoznamu pre poskytovanie OOPP
  • na strojovej fréze nebol  kryt pre točiace sa nástroje
  • časti rámovej píly umiestnené pod úrovňou podlahy neboli vybavené ochrannými krytmi alebo ochranným ohradením
  • na horizontálnej vyvrtávačke sa nevykonávala v pravidelných intervaloch kontrola kovoobrábacieho stroja

(zdroj NIP)

Súvisiace články:

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Medzi povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, fyzických osôb, obcí a organizácií patrí v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa § 4 …

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Na jednej z kontrol u nášho klienta narazil technik na chybu v dokumentácií, ktorá sa môže zdať ako maličkosť. Jedná sa, ale o problém, ktorý je určite nezanedbateľný. V kategóriách …

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Chcem informačnú schôdzku