Souběh pracovního poměru a dohody a nutnost lékařské prohlídky

Máme pracovníka, který u nás pracuje od 7.12.2015 v pracovním poměru jako odborný dělník – strojník a topič v kotelně. Při vstupu do zaměstnání absolvoval vstupní lékařskou prohlídku. Od 1.1.2016 má ještě dohodu o provedení práce na pracovní činnost zámečnické práce v údržbě. Zajímalo by mne, zda na tuto dohodu musí na vstupní lékařskou prohlídku ?

Odpověď:

Odpověď na Vaši otázku nalezneme přímo v zákoně č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Podle jeho ustanovení § 59 platí, že jde-li o osobu ucházející se o zaměstnání, postupuje se při posuzování její zdravotní způsobilosti k práci obdobně jako při posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců v rámci pracovnělékařských služeb s tím, že

a) vstupní lékařská prohlídka se uskutečňuje u poskytovatele pracovnělékařských služeb, s nímž má zaměstnavatel uzavřenou písemnou smlouvu, nebo u registrujícího poskytovatele, ke kterému vyslal zaměstnavatel osobu ucházející se o zaměstnání, nestanoví-li jiný právní předpis jinak a jde-li o práce uvedené v § 54 odst. 2 písm. b),

b) zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku zajistí vždy před uzavřením

  1. pracovního poměru,
  2. dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, má-li být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy; zaměstnavatel může vstupní lékařskou prohlídku vyžadovat též, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou a která má být vykonávána na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, nebo
  3. vztahu obdobného vztahu pracovněprávnímu.

Osoba ucházející se o zaměstnání se považuje za zdravotně nezpůsobilou k výkonu práce, k níž má být zařazena, pokud se nepodrobí vstupní lékařské prohlídce podle bodu 1, 2 nebo 3.

Z uvedeného vyplývá, že v případě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti) je uchazeč o zaměstnání povinen se podrobit vstupní lékařské prohlídce pouze v případě, kdy se uchází o práci, která je zařazena do rizikové kategorie, tedy do kategorie 2R, 3 nebo 4.

Z Vašeho dotazu nevyplývá, do jaké kategorie bude práce dělníka v údržbě zařazena, to je třeba posoudit s ohledem na předpokládanou pracovní náplň – např. zda bude dotyčný vykonávat práce ve výškách apod. Pokud práci dotyčného zařadíte pouze do kategorie 2 (nerizikové), pak prohlídku dotyčný zaměstnanec absolvovat nemusí.

Súvisiace články:

Chcem informačnú schôdzku