Kategória: Slovník pojmov BOZP

Analýza rizika

Analýzou rizika sa rozumie systematické použitie dostupných informácií, metód a postupov, na identifikáciu nebezpečenstva a následný odhad rizika z tohto nebezpečenstva plynúceho.

Analýza rizika

BOZP (Bezpečnosť a Ochrana Zdravia pri Práci)

Súhrn všetkých opatrení (technických, technologických, právnych, administratívnych, organizačných,…), ktoré sa spoločne snažia zamedziť vzniku pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných ohrození zdravia a života osôb, …

BOZP (Bezpečnosť a Ochrana Zdravia pri Práci)

Dokumentacia rizík

§ 6 ods.1 písm. c.) zákon 124/2006 Z.z. a § 4 nariadenia vlády SR 394/2006 Z.z., ukladá zamestnávateľovi jasnú povinnosť, citujem: “O vyhľadávaní a vyhodnocovaní …

Dokumentacia rizík

Ergonomia

Ergonómia je veda zaoberajúca sa vzťahmi medzi človekom, prostredím a nástrojom a tiež o prispôsobovaní práce človeku. Ide o multidisciplinárny odbor, do ktorého zasahujú vedné …

Ergonomia

Fyzická osoba

Spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti vzniká narodením. Túto spôsobilosť má aj počaté dieťa, ak sa narodí živé. Pokiaľ sa v BOZP či PO hovorí …

Fyzická osoba

Hodnotenie rizika

Hodnotenie rizika je proces, ktorý bezprostredne nadväzuje na odhad rizika, resp. na analýzu rizika. Hodnotenie rizika je posledným krokom procesu hodnotenia rizika. Hodnotenie rizika je …

Hodnotenie rizika

HaZZ

Hasičský a záchranný zbor.

HaZZ

Identifikácia nebezpečenstva

Pre úspešné vykonanie analýzy rizika, je nutné získať vstupné dáta, tj. identifikovať nebezpečenstvo. Na základe identifikácie nebezpečenstva, je ďalej možné vykonať odhad rizika. Identifikácia nebezpečenstva …

Identifikácia nebezpečenstva

Komunikácia rizika

Hodnotené riziká musia byť komunikované. Komunikáciou rizika sa rozumie informovanie všetkých zainteresovaných osôb, tj. osôb, ktoré sú exponované riziku, o nebezpečenstve, ktoré je zdrojom rizika, …

Komunikácia rizika

UČDP (Umývacie, Čistiace a Dezinfekčné Prostriedky)

Umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky slúžiace na osobnú hygienu zamestnanca, ktoré je zamestnávateľ povinný poskytovať zamestnancom bezplatne, na základe ustanovení nariadenia vlády SR č. 395/2006 …

UČDP (Umývacie, Čistiace a Dezinfekčné Prostriedky)

Chcem informačnú schôdzku