Bezpečnosť práce a ochrana pred požiarmi

Komplexný outsourcing, vyplývajúci zo zákona pre každú firmu aj SZČO, od odborníkov a profesionálov v odbore v rámci celého Slovenska. Zaistíme Vám ochranu pred pracovnými úrazmi a sankciami zo strany štátnych kontrolných úradov, kedy Vás zastúpime a svoju prácu si vždy obhájime.

Ako prebieha spolupráca v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany?

 1. Naše ročné služby sú definované v odborovom balíčku (firmy, SZČO, úrady, školy, gastro, atď.)
 2. Splní Vám základné zákonné požiadavky pre oblasť BOZP aj pre požiarnu ochranu
 3. Vykonáme školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov lektorom (NIE VIRTUÁLNE)
 4. Audit stavu nielen BOZP, ale aj požiarnej ochrany, podľa platnej legislatívy odborníkom
 5. Zastúpime Vás v prípade kontroly Inšpektorátu práce, Hasičského a záchranného zboru alebo Úradu verejného zdravotníctva v rámci ročných služieb zadarmo (žiadne km a hodinové sadzby technika)
 6. Riešenie problematiky pracovných úrazov a ich hlásenia
 7. Technik BOZP a OPP je Vám k dispozícii na poradenstvo v rámci BOZP a požiarnej ochrany.

Prečo bezpečnosť práce a požiarna ochrana od EXTÉRIE?

 • Môžete mať BOZP a OPP od EXTÉRIE zadarmo? Vieme ako.
 • Garancia najlepšej ceny na trhu
 • Garancia pevnej ceny po celú dobu spolupráce
 • Zadarmo Vás zastúpime pri kontrolách v rámci ročnej zmluvy
 • Zadarmo ročná aktualizácia našej dokumentácie BOZP a OPP
 • Pokrývame celú ČR a Slovensko pobočkami EXTÉRIA MARKET
 • Máme vlastných technikov BOZP a OPP na HPP v rámci celej ČR a Slovenska
 • 381 úspešne zastúpených klientov v minulom roku pri kontrolách IP, HaZZ a RÚVZ
 • Sme jedna z najväčších firiem na trhu s 4 926 zmluvnými klientmi

Chcete mať BOZP a OPP od EXTÉRIE zadarmo? Vieme Vám to ako jediná firma v SR zaistiť, stačí nám zavolať na 945 458 999 alebo píšte e-mail: exteria@exteria.sk

Môžete tiež vyplniť formulár nižšie a my Vám zavoláme a poskytneme všetky informácie.

Chcem informačnú schôdzku

  BOZP a OPP

  Čo je to bezpečnosť práce (BOZP)?

  Chápte to ako súbor opatrení, ktoré majú pri správnej realizácii znížiť pravdepodobnosť poškodenia zdravia na pracovisku alebo pri práci. Do súboru opatrení spadajú ako technické opatrenia, tak opatrenia organizačné a výchovné. Ide o súhrn opatrení, ktorý je stanovený platnou legislatívou a zamestnávateľom.

  Naša špecializácia je predovšetkým na poskytovanie služieb živnostníkom, malým a stredným firmám. Riadite teda väčšiu firmu alebo ste vstúpili do sveta podnikania s menšou firmičkou, s ktorou však máte veľké plány? V každom prípade sa na vás vzťahujú zákonné povinnosti, nad ktorými sa nevypláca len mávnuť rukou.

  V prípade, že by ste nemali vyriešené napríklad BOZP alebo OPP, bola by vám v prípade kontroly udelená pokuta siahajúca až do niekoľko tisíc eur. A to je pokuta, ktorá môže zruinovať nejedného podnikateľa. Majte preto vyriešenú ako bezpečnosť práce, tak požiarnu ochranu, a podnikajte bezpečne, podľa zákona a podľa stanovených predpisov.

  Povinnosti firiem, SZČO aj štátne správy a školstvo v oblasti BOZP

  Majitelia súkromných firiem, SZČO a ďalšie subjekty majú celý rad zákonných povinností vyplývajúcich z BOZP. Patrí k nim najmä spracovanie dokumentácie BOZP, dokumentácia musí byť následne pravidelne aktualizovaná. Tiež sa musia pravidelne vykonávať previerky BOZP, musia sa kategorizovať práce a samozrejme sa musí vypracovať register rizík.

  Ďalšími povinnosťami majiteľov súkromných firiem v BOZP je nutnosť zabezpečiť pracovnolekárske prehliadky, ďalej nutnosť vykonávať pravidelné školenia, o ktorých sa musia viesť záznamy, ďalšou povinnosťou je nutnosť zabezpečiť zamestnancom to, aby nevykonávali žiadne zakázané práce.

  Majitelia súkromných firiem, SZČO, školských zariadení, štátne správy a zdravotníctva tiež musia zaistiť osobné ochranné pracovné prostriedky svojim zamestnancom, aby bolo zdravie ochránené, tiež musia viesť zoznam zakázaných prác pre ženy a mladistvých a okrem iného musia aj:

  • Evidovať a hlásiť pracovné úrazy.
  • Neustále vyhľadávať nebezpečné faktory.
  • Zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci každého zamestnanca.
  • Vlastniť doklady o dodržiavaní technických a bezpečnostných podmienok.

  Čo je to OPP?

  Požiarnou ochranou sa rozumie súhrn technicko-organizačných opatrení, ktoré zabraňujú vzniku požiaru alebo vzniku výbuchu s následným požiarom.

  Opatrenia sú tu na ochranu osôb, zvierat a tiež majetku v prípade, že by došlo k nežiaducemu a neočakávanému požiaru. Majú tiež zamedziť jeho šíreniu sa. Jednotlivé opatrenia vyplývajú z požiadaviek platných predpisov, zákonov a noriem v odbore požiarnej bezpečnosti.

  Povinnosti v oblasti ochrany pred požiarmi (OPP)

  Z pohľadu požiarnej ochrany tu tiež spadajú povinnosti, ktoré treba dodržiavať a ktoré sa nesmú podceňovať.

  Jednou z povinností je zaradiť činnosť do príslušnej kategórie požiarneho nebezpečenstva, taktiež sa musí viesť dokumentácia požiarnej ochrany, ktorú je potrebné pravidelne aktualizovať. Okrem toho sa musí viesť požiarna kniha alebo musia byť vypracované požiarne smernice.

  K ďalším povinnostiam požiarnej ochrany patrí napríklad:

  • Vedenie prehľadu prostriedkov požiarnej ochrany, ktoré podliehajú pravidelným kontrolám a revíziám.
  • Nutnosť vykonávať preventívne požiarne prehliadky.
  • Vypracovanie poplachovej smernice.
  • Vedenie požiarnej knihy.

  Pokiaľ si neviete s niečím, čo sa týka BOZP a OPP, rady, obráťte sa na nás, na firmu EXTÉRIA . Celú bezpečnosť práce i požiarnu ochranu podniku si vezmeme na starosť a vy tak budete mať iba jednu starosť – viesť podnik k úspechu.

  ČASTÉ OTÁZKY

  Ako služba na BOZP vlastne funguje?

  Je to jednoduché o nič sa nemusíte starať. Váš účtovník Vám vedie daňovú evidenciu (účtuje) a v prípade kontroly Vás zastupuje na FS. My Vám vedieme BOZP a PO (spracujeme dokumentáciu a všetko potrebné) a v prípade kontroly Vás zastúpime pri IP, HaZZ, RÚVZ svoju prácu si obhájime.

  Koľko ma bude stáť správa BOZP a PO?

  Naše komplexné ročné služby vr. zastupovanie pri kontrolách (Váš náklad v BOZP a PO) stojí zlomok ceny teda od 24,00€ / mesačne, vďaka veľkému množstvu klientov dokážeme mať veľmi konkurenčnú cenu na trhu v SR.

  Zaistíte mi všetky moje prevádzky v rôznych mestách?

  Áno, pôsobíme v celej SR s pobočkami v každom krajskom meste. Vďaka tomu ušetríte svoje náklady a my Vám zákonnú povinnosť zaistíme na všetkých Vašich prevádzkach za cenu od 24,00€ / mesačne.

  Čo ak sa nahlási kontrola u viacerých firiem naraz? Môj bezpečák to nezvládne, čo vy?

  My to zvládneme vďaka tomu, že máme veľký počet technikov BOZP a PO v HPP v rámci SR dokážeme ísť na viac kontrol, riešenie úrazu naraz v 1 deň a zastúpime klienta k jeho maximálnej spokojnosti.

  Pre aké subjekty ponúkame služby BOZP a PO?

  Kde môžem službu objednať?

  Stačí nám zavolať na 945 458 999 alebo píšte e-mail: exteria@exteria.sk.