Kategória: Slovník pojmov OPP

Horľavá látka

Látka v tuhom, kvapalnom alebo plynnom stave, ktorá je za predvídateľných podmienok schopná horieť alebo pri svojej látkovej alebo fázovej zmene vytvárať produkty schopné horieť.

Horľavá látka

Ohlasovňa požiarov

Miesto s trvalou obsluhou vybavené potrebnými komunikačnými prostriedkami, ktoré sú určené na prijímanie hlásení o vzniku požiaru alebo inej mimoriadnej udalosti a na vyhlásenie požiarneho poplachu, …

Ohlasovňa požiarov

PO (Požiarna Ochrana)

Požiarna ochrana je súhrn organizačných, územno-technických, stavebných a technických opatrení na zabránenie vzniku požiaru alebo výbuchu s následným požiarom, na ochranu osôb, zvierat a majetku v prípade …

PO (Požiarna Ochrana)

Požiar

Každé nežiaduce horenie, pri ktorom došlo k usmrteniu alebo zraneniu osôb alebo zvierat, ku škodám na materiálnych hodnotách alebo životnom prostredí a nežiaducemu horeniu, pri ktorom …

Požiar

Požiarne zariadenia

Systémy, technické zariadenia a výrobky pre stavby podmieňujúce požiarnu bezpečnosť stavby alebo iného zariadenia. Druhy požiarnych zariadení sa rozumejú: zariadenia na požiarnu signalizáciu (napr. elektrická …

Požiarne zariadenia

Požiarna technika

Zásahové požiarne automobily, požiarne prívesy, návesy, kontajnery, plavidlá, vznášadlá a lietadlá.

Požiarna technika

Požiarno-technická charakteristika

Vlastnosť látky vyjadrená merateľnou hodnotou alebo stanovená na základe merateľných hodnôt viacerých čiastkových vlastností alebo jav vystihujúci správanie látky pri procese horenia alebo s ním súvisiace.

Požiarno-technická charakteristika

Sprievodná dokumentácia

Montážny návod, technické podmienky pre projektovanie alebo prevádzku, návod na obsluhu, požiadavky na kontroly, údržbu alebo opravy, podmienky požiarnej bezpečnosti pre používanie výrobku alebo zariadenia, …

Sprievodná dokumentácia

Technicko-bezpečnostný parameter

Požiarno-technická charakteristika, ktorá kvalitatívne alebo kvantitatívne vyjadruje vlastnosti horľavej látky, pri ktorej dodržaní za predvídateľných podmienok sa činnosť považuje z hľadiska nebezpečenstva vzniku požiaru alebo výbuchu …

Technicko-bezpečnostný parameter

Chcem informačnú schôdzku