BOZP a OPP pre SZČO

thumb-osvc

BOZP sa aj pre vás stáva neoddeliteľnou súčasťou Vášho podnikania a ako SZČO ste postavený na úroveň zamestnávateľa a súčasne zamestnanca podľa zákona 124/2006 Z.z. § 2 odst. 2 písm. b) o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ste povinný plniť určité povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, tak aby ste chránili ako seba, tak aj iné osoby, ktoré môžete svojou prevádzkovanou činnosťou ohroziť.

OPP sa aj pre Vás stáva povinnosťou ak máte svoju prevádzku, ste povinný plniť zákonné povinnosti podľa zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.

Obsah povinností SZČO bez zamestnancov pre oblasť BOZP

 • Musíte mať spracovanú a aktualizovanú dokumentáciu BOZP
 • Musíte mať vypracovanú analýzu rizík, ktoré na prevádzkované činnosti SZČO
 • Musíte mať pracovisko vybavené lekárničkou, na základe vyhodnotenia rizík
 • Musíte sa vzájomne informovať o rizikách vyplývajúcich z pracovnej činnosti, ak je na pracovisku viac pracovníkov SZČO alebo iných podnikateľov (firiem)
 • Musíte mať pracovisko označené bezpečnostným značením
 • Musíte sa oboznamovať s návodmi a prevádzkovou dokumentáciu strojov a zariadením
 • Musíte si zabezpečiť pre Vašu prácu potrebné školenia a zachovávať si potrebné doklady o školeniach (napr. práce vo výškach, práce so stavebnými stroji, atď.)

Obsah povinností SZČO v oblasti OPP

 • Musíte určiť miesto so zbýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 • Musíte viesť a pravidelne aktualizovať dokumentáciu ochrany pred požiarmi
 • Musíte viesť Požiarnu knihu
 • Musíte mať vypracované požiarne poplachové smernice
 • Musíte vykonávať preventívne protipožiarne prehliadky
 • Musíte mať prehlaď o revíziách požiarných zariadeni

Naša spoločnosť EXTÉRIA Vám na základe zmluvy zabezpečí kompletný outsourcing služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, ktoré pokryjú všetky zákonné požiadavky a vy sa môžete venovať svojej podnikateľskej činnosti.

Aká je cena pre SZČO za BOZP A OPP?

Naše komplexné ročné služby vrátane zastupovania pri kontrolách (Váš náklad v BOZP a OPP) stoja zlomok ceny teda od 21 EUR/mesačne, vďaka veľkému množstvu klientov dokážeme mať veľmi konkurenčnú cenu na trhu v SR.