BOZP a prevence rizik – zákonná povinnost zaměstnavatele

Úkoly v prevenci rizik, které má zajišťovat pro zaměstnavatele OZO – osoba odborně způsobilá v prevenci rizik, vyplývají z § 102 odst. 2 Zákoníku práce, včetně hodnoceni rizik a navržení opatření na minimalizaci rizik.

V rámci pojmu prevence rizik zákoník práce stanoví, že zaměstnavatel je povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění. Podstata pojmu prevence rizik, tak jak vyplývá z § 102 odst. 2 zákoníku práce, se dá shrnout tak, že je třeba rizikům předcházet – rizika odstraňovat – či minimalizovat jejich působení (jsou-li neodstranitelná). Přijatá opatření v prevenci rizik jsou nedílnou a rovnocennou součástí všech činností zaměstnavatele na všech stupních řízení.

Cílem prevence rizik je předcházení škodlivému vlivu rizikových faktorů na zdraví zaměstnanců a vzniku nemocí z povolání a pracovních úrazů. Na základě dobré znalosti prováděných činností, technických zařízení a prostředků, pracoviště i zaměstnanců, zaměstnavatel v zastoupení Osoby odborně způsobilé v prevenci rizik OZO přezkoumává a vyhodnocuje (podle právních předpisů a ostatních předpisů k zajištění BOZP – např. technických norem v oblasti BOZP), jaká rizika mohou na pracovišti nastat, a je povinen učinit opatření k jejich odstranění nebo jejich maximálnímu snížení.

Při hodnocení rizik zaměstnavatel potažmo OZO také zvažuje, co by mohlo být příčinou poškození zdraví nebo škody, tzn. identifikuje existující ohrožení při práci a vyhodnocuje rizika s ním spojená a určuje, jaká opatření by měla být učiněna k ochraně zdraví a bezpečnosti zaměstnanců. V praxi to znamená projít pracoviště a vyhledat možné zdroje nebezpečí (např. stav podlah, výskyt výparů, stav přístupových cest, stav strojů a zařízení, chemické látky na pracovišti, atd.).

U každého nebezpečí je potřeba identifikovat osoby, které mohou být vystaveny nebezpečí buď přímo, nebo nepřímo. Některé skupiny zaměstnanců mohou být vystaveny zvýšenému riziku, jako např. těhotné a kojící ženy, mladiství a zdravotně postižení zaměstnanci. Po vyhodnocení rizik a jejich seřazení dle priorit má zaměstnavatel povinnost učinit rozhodnutí o přijetí opatření.

Cílem přijatých opatření k prevenci rizik je zajistit podmínky, které odstraní rizika u zdroje jejich původu nebo minimalizují ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, např. prostřednictvím změny technologie pracovních postupů. Pokud riziko zcela odstranit nejde, následují technická opatření kolektivní ochrany. V případě, že stále zůstává zbytkové riziko (tzv. reziduální), lze použít například osobní ochranný pracovní prostředek a zavést opatření omezující expozici pracovníka danému riziku.

Zaměstnavatel má v této souvislosti povinnost seznámit zaměstnance s výsledky vyhodnocení rizik a s přijatými opatřeními.

Výstupem při hodnocení rizik je plán činnosti, záznam o hodnocení rizik při práci, bezpečnostní prověrka BOZP, kterou provádí Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik – OZO, dle zákona č. 309/2006 Sb. 

Úkoly v prevenci rizik musí OZO zajistit pro organizaci v součinnosti s příslušnými vedoucími zaměstnanci (se zaměstnavatelem), se zástupci zaměstnanců (s odbory a nebo se zástupcem pro oblast BOZP) a případně s dalšími odborně způsobilými osobami (§ 9 odst. 5 zákona č. 309/2006 Sb.). 

(zdroj : bozpinfo.cz)

Súvisiace články:

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Medzi povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, fyzických osôb, obcí a organizácií patrí v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa § 4 …

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Na jednej z kontrol u nášho klienta narazil technik na chybu v dokumentácií, ktorá sa môže zdať ako maličkosť. Jedná sa, ale o problém, ktorý je určite nezanedbateľný. V kategóriách …

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Chcem informačnú schôdzku