BOZP a OPP pre školstvo

thumb-skolstvi

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v školských zariadenia je veľmi zložitá vďaka tomu, že sa riešia nie len zamestnanci školy, ale hlavne deti, žiaci a študenti a ich bezpečnosť ako v školách tak aj na výletoch, detských ihriskách, školách v prírode, atď. Pripravné obdobie pred začiatkom nového školského roku prináša riaditeľom a riaditeľkám škôl mnoho povinností v oblasti bezpečnosti práce zamestnancov školy, ale taktiež povinnosti s ohľadom na bezpečnosť a ochranu detí, žiakov a študentov.

Túto problematiku zabezpečujeme u viac ako tisíc typov rôznych školských zariadení v rámci celé ČR a SR.

Obsah povinností pre školy v oblasti BOZP

 • Musíte vyhľadávať, posudzovať a zhodnocovať všetky riziká spojené s činnosťami a pracovným prostredím v školských zariadeniach
 • Musíte vykonávať pravidelné oboznamovanie a viesť o ňom dokumentáciu a kontrolovať dodržiavanie predpisov
 • Musíte zabezpečiť školenie prvej pomoci dostatečného počtu zamestnancov – zabezpečiť podmienky pre poskytnutie potrebnej prvej pomoci tak, aby s problematikou boli oboznámení zamestnanci, žiaci a študenti
 • Musíte zabezpečiť zákazu fajčenia
 • Musíte zabezpečiť pracovné podmienky pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po porode, dojčiace ženy a mladistvých
 • Musíte vykonávať previerky BOZP na pracoviskách školských zariadení
 • Musíte riešiť pracovné úrazy zamestnancov a žiakov
 • Musíte viesť dokumentáciu BOZP a pravidelne ju každý rok aktualizovať
 • Musíte dbať na práva a povinnosti zamestnancov, žiakov a študentov – dbať na dodržovanie práv, ale aj povinností zamestnancov aj žiakov a pravidelne ich s nimi oboznamovať
 • Musíte vykonávať revízie a kontroly – zabezpečiť údržbu používaných zariadení v škole (napr. elektrické zariadenie, plynové zariadenie, hromozvody, kotolňa, telovýchovné náradie, atď.), prípadne vyhradených a iných technických zariadení

Obsah povinností v školách v oblasti OPP

 • Musíte určiť miesto so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 • Musíte sviesť a pravidelne aktualizovať dokumentáciu ochrany pred požiarmi
 • Musíte viesť Požiarnu knihu
 • Musíte mať vypracované požiarne poplachové smernice
 • Musíte vykonávať preventívne protipožiarne prehliadky
 • Musíte mať prehlaď o revíziách požiarnych zariadení

Rizikové faktory v školách môžu byť

 • pracovné podmienky – dodržovanie ergonomických požiadaviek na pracovisku
 • biologické činitele – práce s biologickými činiteľmi vykonávať v kontrolovanom pásme
 • hygienické požiadavky – dodržovanie platných legislatívnych predpisov v spojení s prevádzkou škôl a školských zariadení

Naša spoločnosť EXTÉRIA Vám na základe zmluvy zabezpečí kompletný outsourcing služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi v školských zariadeniach, ktoré pokryjú všetky zákonné požiadavky.

Aká je cena pre školy za BOZP A OPP?

Naše komplexné ročné služby vrátane zastupovania pri kontrolách (Váš náklad v BOZP a OPP) stoja zlomok ceny teda od 30 EUR/mesačne, vďaka veľkému množstvu školských zariadení dokážeme mať veľmi konkurenčnú cenu na trhu v ČR a SR.