BOZP a OPP pre štátnu správu

thumb-statni-sprava

Táto oblasť je veľmi dôležitá a je daná platnou legislatívou, ktorá určuje povinnosti zamestnávateľov voči zamestnancom.

Dôležitým faktorom je neustále vyhľadávanie rizík na pracoviskách štátnej správy a samosprávy hlavne u zamestnancov údržby zelene, ktorí pracujú so strojmi a chemickými látkami, oboznamovanie zamestnancov, atď. Tu dochádza k najčastejším príčinám vzniku pracovných úrazov a chorôb z povolania. Dôležitá je aj havarijná pripravenosť v spojitosti s ochranou pred požiarmi, kde je potrebné zabezpečiť všetky legislatívne a zákonné povinnosti.

Naša spoločnosť EXTÉRIA túto problematiku profesionálne a odborne zabezpečuje u viac ako sto rôznych typov štátnej správy a samosprávy v rámci celej SR.

Obsah povinností samosprávy a štátnej správy pre oblasť BOZP

 • Musíte mať spracovanú a aktualizovanú dokumentáciu BOZP
 • Musíte pravidelne vykonávať previerky BOZP na úradoch s vyhľadaním rizík
 • Musíte vykonať kategorizáciu práce u zamestnancov a aktualizovať ju
 • Musíte mať vypracovaný register rizík pre štátnu správu a samosprávu
 • Musíte zabezpečiť pracovné lekárske prehliadky zamestnancov
 • Musíte zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pre každého zamestnanca
 • Musíte pravidelne oboznamovať svojich zamestnancov na problematiku BOZP aj na dohody o vykonaní práce
 • Nového zamestnanca aj na dohodu musíte oboznamiť s právnymi predpismi a BOZP a OPP
 • Musíte evidovať a hlásiť pracovné úrazy
 • Musíte neustále vyhľadávať nebezpečné faktory stavu pracovného prostredia
 • Musíte zabezpečiť, aby zamestnanec nevykonával zakázané práce
 • Musíte mať doklady o dodržovaní technických a bezpečnostných podmienok
 • Musíte zabezpečiť osobné ochranné pracovné prostriedky
 • Musíte mať zoznam zakázaných prác pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po porode, dojčiace ženy a mladistvých
 • Musíte kontrolovať dodržiavanie limitov práce nadčas
 • Musíte dodržiavať podmienky technickej prevencie, revízie a kontroly technických zariadení a strojov

Obsah povinností pre štátnu správu a samosprávu v oblasti OPP

 • Musíte určiť miesto so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 • Musíte viesť a pravidelne aktualizovať dokumentáciu ochrany pred požiarmi
 • Musíte viesť Požiarnu knihu
 • Musíte mať vypracované požiarne poplachové smernice
 • Musíte vykonávať preventívne protipožiarne prehliadky
 • Musíte mať prehlaď o revíziách požiarnych zariadení

Rizikové faktory v štátnej správe a samospráve môžu byť

 • pošmyknutie, podvrtnutie alebo spadnutie – platí, že komunikácie, podlahy, schodiská atď. sú udržiavané podľa požiadaviek dané príslušnými ustanoveniami právnych predpisov a noriem
 • služobné vozidlá školenia vodičov a následné dopravné nehody a postupy ich riešenia
 • postriekanie chemickými látkami pri ich manipulácií, poleptanie končatín, očí (benzín, riedidlá, atď.)
 • časté úrazy pri používaní malej poľnohospodárskej techniky (krovinorezy, kosačky na trávu, atď.)

Naša spoločnosť EXTÉRIA Vám na základe zmluvy zabezpečí kompletný outsourcing služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi v štátnej správe a samospráve, ktoré pokryjú všetky zákonné požiadavky.

Aká je cena pre štátnu správu a samosprávu za BOZP A OPP?

Naše komplexné ročné služby vrátane zastupovania pri kontrolách (Váš náklad v BOZP a OPP) stoja zlomok ceny teda od 30 EUR/mesačne, vďaka veľkému množstvu štátnej správy a samosprávy dokážeme mať veľmi konkurenčnú cenu na trhu v SR.