BOZP a OPP pre zdravotníctvo

thumb-zdravotnictvi

Predovšetkým v zdravotníctve, ale čiastočne aj v sociálnej starostlivosti existujú špecifické riziká, ktoré ohrozujú zdravie a niekedy aj životy zamestancov, ktoré nepoznáme v iným odvetviach. Pre zdravotníckych zamestnancov alebo zamestnancov sociálnych služieb patrí k najproblematickejším oblastiam z pohľadu BOZP pohyb na pracoviskách, stav technických zariadení a prístrojovej techniky, poskytovanie OOPP alebo dodržovanie práce nadčas. Zamestnávateľ je povinný neustále vyhľadávať riziká na pracovisku ich zdroje a navrhovať opatrenia k obmedzeniu týchto rizík. Túto činnosť je nutné vykonávať autorizovaným bezpečnostným technikom/bezpečnostným technikom.

Naša spoločnosť EXTÉRIA túto problematiku profesionálne a odborne zabezpečuje u viac ako sto rôznych typov zdravotníckych a sociálnych zariadení v rámci celej ČR a SR.

Obsah povinností v zdravotníctve pre oblasť BOZP

 • Musíte mať spracovanú a aktualizovanú dokumentáciu BOZP
 • Musíte pravidelne vykonávať kontroly pracovisk BOZP
 • Musíte vykonať kategorizáciu prác
 • Musíte mať vypracovaný analýzu rizík pre zdravotnícke zariadenie
 • Musíte zabezpečiť lekárske prehliadky
 • Musíte zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pre každého zamestnanca
 • Musíte pravidelne oboznamovať svojich zamestnancov o problematike BOZP
 • Nového zamestnanca musíte oboznamovať s právnymi predpismi
 • Musíte evidovať a hlásiť pracovné úrazy
 • Musíte neustále vyhľadávať nebezpečné faktory stavu pracovného prostredia
 • Musíte zabezpečiť, aby zamestnanec nevykonával zakázané práce
 • Musíte mať doklady o dodržiavaní technických a bezpečnostných podmienok
 • Musíte zabezpečiť osobné ochranné pracovné prostriedky
 • Musíte mať zoznam zakázaných prác pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po porode, dojčiace ženy a mladistvých
 • Musíte kontrolovať dodržiavanie limitov práce nadčas
 • Musíte dodržiavať podmienky technickej prevencie, revízie a kontroly technických zariadení a lekárskych prístrojov

Obsah povinností pre zdravotníctvo v oblasti OPP

 • Musíte určiť miesto so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 • Musíte viesť a pravidelne aktualizovať dokumentáciu ochrany pred požiarmi
 • Musíte viesť Požiarnu knihu
 • Musíte mať vypracované požiarne poplachové smernice
 • Musíte vykonávať preventívne protipožiarne prehliadky
 • Musíte mať prehlaď o revíziách požiarnych zariadení

Rizikovými faktormi v zdravotníctve môžu byť

 • pošmyknutie, podvrtnutie alebo spadnutie – platí, že komunikácie, podlahy, schodiská atď. sú udržiavané podľa požiadaviek dané príslušnými ustanoveniami právnych predpisov a noriem
 • ručné manipulácie s pacientami – súčasťou každodennej práce je nadmerná námaha, ktorá môže viesť k poraneniu chrbtice a určitých svalových skupín, preto je nutné dodržiavať prípustné hmotnostné limity
 • bodné, rezné rany alebo škrabnutie o nástroje a náradie
 • popálenie – pri styku s horúcimi predmetmi (napr. čaj)
 • elektrina – pri práci s elektrickými zariadeniami a prístrojmi
 • ionizujúce žiarenie – RTG
 • neionizujúce žiarenie – laser
 • chemikálie – najmä pri prácach v laboratóriách
 • biologické vplyvy – baktérie, vírusy

Naša spoločnosť EXTÉRIA Vám na základe zmluvy zabezpečí kompletný outsourcing služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach, ktoré pokryjú všetky zákonné požiadavky a vy sa môžete venovať riadení zdravotníckeho zariadenia.

Aká je cena pre zdravotnícke a sociálne zariadenie za BOZP A OPP?

Naše komplexné ročné služby vrátane zastupovania pri kontrolách (Váš náklad na BOZP a OPP) stoja zlomok ceny teda od 30 EUR/mesačne, vďaka veľkému množstvu zdravotných a sociálnych zariadení dokážeme mať veľmi konkurenčnú cenu na trhu v SR.