Kdo může zpracovat provozní řád kotelny ?

Dotaz:

Máme nizkotlakou kotelnu se zařízením na plynná paliva. Chci se zeptat kdo může zpracovat provozní řád a vést revizní knihu ?

Odpověď:

Bezpečnostní požadavky na provoz nízkotlakých kotelen obsahuje nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí (bod 12 přílohy). Důvodem bylo sjednocení požadavků na provedení pracoviště dané ve vyhláškách, které se rušily. Předně je zde vymezen pojem nízkotlaké kotelny a dále zde stanoveno, že na vstupu do kotelny musí být umístěna bezpečnostní značka se zákazem vstupu nepovolaným osobám a že není-li v provozním řádu uvedeno jinak, musí být odborné prohlídky prováděny nejméně jednou za 12 měsíců. Odborné prohlídky kotelny smí být prováděny pouze odborně způsobilou osobou, která o provedené prohlídce zpracuje zápis.

Dále je zde stanovena povinnost zaměstnavatele zpracovat provozní řád kotelny, který musí být v kotelně trvale k disposici. Účelem provozního řádu je popsat specifika pracoviště, stanovit zásady bezpečného provozu a určit povinnosti jednotlivých osob ve vztahu k zajištění bezpečnosti pracoviště a provozovaných zařízení.

Požadavky na obsah provozního řádu jsou uvedeny jako demonstrativní. To znamená, že zaměstnavatel může i na základě specifických podmínek nebo vyplývajících z povinností stanovených jinými právními předpisy, provozní řád kotelny doplnit. Příkladem možného doplnění je specifikace havarijní situace způsobené závadou zařízení, havarijní plán, stanovení zásad první pomoci (možná otrava oxidem uhelnatým, nebezpečí popálenin či úraz elektrickým proudem) či specifické požadavky na zajištění požární bezpečnosti.

Provozní řád kotelny se umísťuje u vchodu kotelny na místě přímo neohrožovaném případnou havarijní situací. S provozním řádem musí být prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci pracoviště, kteří jsou povinni se jím řídit.

Jinak je upozorňuji, že demonstrativní výčet požadavků na obsah provozního řádu neznamená, že by bylo možno tyto náležitosti opomenout, výčet uvedený v příloze nařízení vlády č. 101/2005 Sb. je pouze minimem.

Provozní řád kotelny má obsahovat zejména :

popis zařízení kotelny a způsob obsluhy,
popis zajištění signalizace do místa trvalého pracoviště při občasné obsluze,
způsob zajištění a vybavení kotelny (kotlů) ochrannými bezpečnostními systémy, bezpečnostní výstrojí, signalizací a regulací včetně stanovení způsobu a lhůt jejich kontrol a funkčních zkoušek,
způsob a rozsah údržby kotlů, zejména řídících systémů a lhůt čištění kotlů,
termíny a rozsah odborných prohlídek kotelen s ohledem na používané topné médium, zařízení a vybavení kotelny (kotlů),
počet a provedení únikových cest a východů dle zvláštních právních předpisů,
povinnosti obsluhy kotelny,
určení osoby pověřené vedením provozního deníku kotelny, ve kterém jsou vedeny a ve stanovených lhůtách aktualizovány údaje stanovené provozním řádem kotelny,
způsob vedení zápisů do provozního deníku,
stanovení způsobu a lhůt zjišťování přítomnosti oxidu uhelnatého,
počet a provedení únikových cest a východů (podle právních předpisů o požární ochraně).

Závěrem doporučuji, aby Vám provozní řád zpracovala Vaše odborně způsobilá osoba v prevenci rizik, technik BOZP a PO.

(zdroj: bozpprofi.cz)

 

Súvisiace články:

Chcem informačnú schôdzku