Kontrola NIP – dodržiavania povinností zamestnávateľa v oblasti zabezpečenia bezpečnostnotechnickej služby pre zamestnancov

Cieľom tejto plánovanej úlohy bola kontrola dodržiavania povinností zamestnávateľa v oblasti zabezpečenia bezpečnostnotechnickej služby pre zamestnancov a jej vykonávania v súlade s podmienkami a požiadavkami stanovenými zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“).

Celkovo bolo zistených 491 nedostatkov, z bolo toho zistených 62 závažných nedostatkov.
Najviac porušení zákona, v počte 91, sa týkalo neplnenia povinnosti zamestnávateľa v zmysle § 6 zákona.

Neplnenie povinnosti zamestnávateľa viesť a uchovávať predpísanú dokumentáciu, záznamy a evidenciu súvisiacu s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci päť rokov odo dňa, keď bol v nich vykonaný posledný záznam, ak osobitný predpis neustanovuje inak v zmysle § 6 ods. 1 písm. n) zákona.

V rámci uvedenej úlohy bola uložená pokuta 7 subjektom v celkovej výške 11 200 eur. Taktiež bolo uložených 13 blokových pokút v celkovej výške 390 eur.

(zdroj NIP)

Súvisiace články:

Aj kominári musia dodržiavať BOZP

Komíny a ich údržba sú súčasťou požiarnej ochrany domov, ale aj pracovísk. Kominári sa ale nielen starajú o bezpečnosť druhých, ale sami musia dbať na …

Aj kominári musia dodržiavať BOZP

Farmárske trhy tiež čelia kontrolám inšpekcie

Bezpečnosť práce sa týka všetkých povolaní a oblastí, takže farmárske trhy nie sú výnimkou. S príchodom jari sa začínajú v mestách pravidelne objavovať víkendové farmárske trhy, kde …

Farmárske trhy tiež čelia kontrolám inšpekcie

Chcem informačnú schôdzku