Kontrola NIP – dodržiavania povinností zamestnávateľa v oblasti zabezpečenia bezpečnostnotechnickej služby pre zamestnancov

Cieľom tejto plánovanej úlohy bola kontrola dodržiavania povinností zamestnávateľa v oblasti zabezpečenia bezpečnostnotechnickej služby pre zamestnancov a jej vykonávania v súlade s podmienkami a požiadavkami stanovenými zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“).

Celkovo bolo zistených 491 nedostatkov, z bolo toho zistených 62 závažných nedostatkov.
Najviac porušení zákona, v počte 91, sa týkalo neplnenia povinnosti zamestnávateľa v zmysle § 6 zákona.

Neplnenie povinnosti zamestnávateľa viesť a uchovávať predpísanú dokumentáciu, záznamy a evidenciu súvisiacu s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci päť rokov odo dňa, keď bol v nich vykonaný posledný záznam, ak osobitný predpis neustanovuje inak v zmysle § 6 ods. 1 písm. n) zákona.

V rámci uvedenej úlohy bola uložená pokuta 7 subjektom v celkovej výške 11 200 eur. Taktiež bolo uložených 13 blokových pokút v celkovej výške 390 eur.

(zdroj NIP)

Súvisiace články:

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Medzi povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, fyzických osôb, obcí a organizácií patrí v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa § 4 …

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Na jednej z kontrol u nášho klienta narazil technik na chybu v dokumentácií, ktorá sa môže zdať ako maličkosť. Jedná sa, ale o problém, ktorý je určite nezanedbateľný. V kategóriách …

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Chcem informačnú schôdzku