Povinnosti zamestnávateľa voči tehotným pracovníčkam

Zamestnankyne spravidla nejakú dobu otáľajú, kým oznámia svoj stav svojmu zamestnávateľovi. Často ale netuší, že práve v tehotenstve má k nim zamestnávateľ niekoľko povinností a ony naopak množstvo práv.

Dva základné predpisy upravujúce práce, ktoré môžu tehotné ženy vykonávať:

  • Zákonník práce, konkrétne zákon č. 311/2001 Z. z., podľa neho tehotné ženy nesmú vykonávať práce ohrozujúce ich materstvo, či práce, ku ktorým nie je daná žena podľa lekárskeho posudku zdravotne spôsobilá.
  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien.

Z týchto predpisov vyplýva, že pokiaľ je zamestnávateľovi tehotenstvo zamestnankyne známe, je povinný, v prípade vystavenia rizikám ohrozujúcim tehotenstvo (tým aj priamo plod) tejto zamestnankyne počas výkonu svojej práce, o tejto skutočnosti nastávajúcu matku informovať. Ďalej napríklad prácu tehotných pracovníčok nadčas či vysielanie tehotných žien na služobné cesty mimo obvodu obce svojho pracoviska alebo bydliska, to je napríklad možné len s ich súhlasom.

Nastavte si interné predpisy a komunikujte ich

Okrem legislatívnych predpisov je tiež vhodné zriadiť vlastné interné smernice, ktoré sa budú danou problematikou zaoberať a budú podobné situácie upravovať priamo v danej spoločnosti. S týmito smernicami treba samozrejme oboznámiť aj danú zamestnankyňu, ktorej sa to týka.

Vedenie BOZP nemusí byť chaos, sme tu pre vás!

Za porušenie povinností v rámci BOZP, zákonníka práce a vyhlášky o zakázaných prácach a pracoviskách môže zamestnávateľ pri kontrole dostať pokutu až do výšky 100 000 Eur. Obráťte sa na spoločnosť EXTÉRIA a peniaze investujte radšej do inovácií než zbytočných pokút. Kontaktujte nás na tel. čísle +421 945 458 999 a všetko ostatné už nechajte na nás.

Súvisiace články:

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Medzi povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, fyzických osôb, obcí a organizácií patrí v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa § 4 …

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Na jednej z kontrol u nášho klienta narazil technik na chybu v dokumentácií, ktorá sa môže zdať ako maličkosť. Jedná sa, ale o problém, ktorý je určite nezanedbateľný. V kategóriách …

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Chcem informačnú schôdzku