Aj kominári musia dodržiavať BOZP

Komíny a ich údržba sú súčasťou požiarnej ochrany domov, ale aj pracovísk. Kominári sa ale nielen starajú o bezpečnosť druhých, ale sami musia dbať na dodržiavanie určitých pravidiel tak, aby nedošlo k úrazu. Samotné povolanie pritom poskytuje mnoho rizikových faktorov.

Medzi základné predpisy, ktoré sa týkajú zaistenia BOZP na pracovisku, patrí Zákon  č. 311/2001 Z.z, Zákonník práce a ďalej Zákon č. 124/2006 Z.z., zákon o BOZP a č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko ktorým sa upravujú ďalšie požiadavky bezpečnosti práce ochrany zdravia pri práci.

Riziká

Kominári pri výkone práce pracujú vo výškach, navyše dochádza k dýchaniu prachu a iných látok a k používaniu určitých zariadení. To všetko považujeme za riziká tohto povolania. Úlohou zamestnávateľa je teda organizovanie pravidelných školení o BOZP a práci vo výškach, ďalej sú nutné pravidelné zdravotné prehliadky zamestnancov, ktoré sa u osôb starších ako 50 rokov uskutočňujú aspoň raz za dva roky. Ďalšou povinnosťou je tiež vytvorenie zoznamu všetkých rizík spojených s danou činnosťou, evidencie OOPP a ich užívania a tvorba pracovných postupov pre prácu vo výškach.

Prečítajte si tiež: Farmárske trhy tiež čelia kontrolám inšpekcie

Možné úrazy

Kominári sú vystavení najmä riziku pádu z výšky, či už z rebríka, lešenia, strechy alebo plošiny. Zamestnanci teda musia byť na túto variantu pripravení. V tomto prípade sa bohužiaľ väčšinou jedná o ťažké alebo dokonca smrteľné úrazy.

Ďalšie úrazy vznikajú pri pohybe v stiesnenom priestore, napríklad v prielezoch komínov, kde dochádza k odreninám, úderu do hlavy alebo pomliaždeninám.

V neposlednom rade vzniká nebezpečenstvo úrazu alebo choroby z povolania pri vdychovaní prachu, popola, sadzí, ale aj pár a plynov. Typické sú pri týchto rizikách následné bolesti hlavy, zadýchavanie sa alebo únava.

Súvisiace články:

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Medzi povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, fyzických osôb, obcí a organizácií patrí v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa § 4 …

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Na jednej z kontrol u nášho klienta narazil technik na chybu v dokumentácií, ktorá sa môže zdať ako maličkosť. Jedná sa, ale o problém, ktorý je určite nezanedbateľný. V kategóriách …

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Chcem informačnú schôdzku