Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Medzi povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, fyzických osôb, obcí a organizácií patrí v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa § 4 povinnosť „zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, ako aj opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb; opatrenia, miesta a činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, čas so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a podujatia, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb“.

Povinnosti BOZP

Povinnosť zriadiť protipožiarne hliadky § 5 vyššie uvedeného zákona a § 16 vyhl. č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii.

Pri určovaní miest, činností a času so zvýšeným nebezpečenstvom, rizikom vzniku požiaru je určujúcim právnym predpisom vyhl. č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii. Táto vyhláška v § 1 ods, 1 presne a zrozumiteľne určuje, čo sú to činnosti so zvýšeným rizikom vzniku požiaru a v § 1 ods. 2 presne a zrozumiteľne určuje, ktoré priestory sú miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. „Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je obdobie, ktoré vyhlási okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru“ v súlade s § 2 vyššie uvedenej vyhlášky.

Školenie zamestnancov

Školenia ochrany pred požiarmi pri zvýšenom nebezpečenstve vzniku požiaru – ustanovujú a školia sa protipožiarne hliadky. Miesta so zvýšeným nebezpečenstvom (rizikom) vzniku požiaru – protipožiarna hliadka pracoviska. Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru – protipožiarna asistenčná hliadka.

Povinnosť zriadiť protipožiarne hliadky

Vyhl. č. 121/2002 Z. z. § 16 Druhy protipožiarnych hliadok

Protipožiarne hliadky sa členia na:

a)           protipožiarnu hliadku pracoviska,

b)           protipožiarnu asistenčnú hliadku.

Školenia OPP

Vyhl. č. 121/2002 Z. z. § 20 Školenie o ochrane pred požiarmi absolvujú všetci zamestnanci.

Vyhl. č. 121/2002 Z. z. § 23 Odborná príprava protipožiarnych hliadok absolvujú iba členovia protipožiarnych hliadok.

Miesta so zvýšeným nebezpečenstvom (rizikom) vzniku požiaru – je stanovená protipožiarna hliadka pracoviska – môžu mať konkrétne v protipožiarnom poriadku pracoviska určenú aj kratšiu lehotu kontrol určuje to špecialista požiarnej ochrany, alebo výrobca technického zariadenia, technológie a pod.

Každý objekt (stavba, technológia a pod.) by mal mať vypracovaný projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby (projekt protipožiarnej bezpečnosti), ktorý vypracuje špecialista požiarnej ochrany § 9 zákona č. 314/2001 Z. z. a technik požiarnej ochrany postupuje podľa tohto projektu. Technik požiarnej ochrany na základe projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby, ktorý vypracoval špecialista požiarnej ochrany následne kontroluje protipožiarne zariadenia a únikové východy a ďalšie miesta a zariadenia (napr. hasiace prístroje, EPS, požiarne uzávery, miesta a činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a pod.)

Prečítajte si tiež: Názvy pracovných pozícií nie sú zanedbateľné!

Súvisiace články:

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Na jednej z kontrol u nášho klienta narazil technik na chybu v dokumentácií, ktorá sa môže zdať ako maličkosť. Jedná sa, ale o problém, ktorý je určite nezanedbateľný. V kategóriách …

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Kto je na pracovisku zodpovedný za BOZP?

Bezpečnosť práce a ochrana zdravia je nevyhnutnou agendou každého pracoviska. Jej súčasťou je neustále vyhľadávanie rizík, školenia zamestnancov a tvorba postupov, ktoré zabezpečia maximálne bezpečie …

Kto je na pracovisku zodpovedný za BOZP?

Chcem informačnú schôdzku