BOZP (Bezpečnosť a Ochrana Zdravia pri Práci)

Súhrn všetkých opatrení (technických, technologických, právnych, administratívnych, organizačných,…), ktoré sa spoločne snažia zamedziť vzniku pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných ohrození zdravia a života osôb, vplyvom pracovných činností.

Súvisiace články:

Analýza rizika

Analýzou rizika sa rozumie systematické použitie dostupných informácií, metód a postupov, na identifikáciu nebezpečenstva a následný odhad rizika z tohto nebezpečenstva plynúceho.

Analýza rizika

Dokumentacia rizík

§ 6 ods.1 písm. c.) zákon 124/2006 Z.z. a § 4 nariadenia vlády SR 394/2006 Z.z., ukladá zamestnávateľovi jasnú povinnosť, citujem: “O vyhľadávaní a vyhodnocovaní …

Dokumentacia rizík

Chcem informačnú schôdzku