§ 102, Zákoníku práce, ukládá zaměstnavateli jasnou povinnost, cituji: “O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních podle věty první je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci.” Touto dokumentací je zpravidla směrnice, nebo i jiné dokumenty, popisující metodiky pro vyhledávání a vyhodnocování rizik a zpravidla též tzv. registr rizik, tj. přehled všech rizik.