Ergonomia

Ergonómia je veda zaoberajúca sa vzťahmi medzi človekom, prostredím a nástrojom a tiež o prispôsobovaní práce človeku. Ide o multidisciplinárny odbor, do ktorého zasahujú vedné odbory, ako je biomechanika, fyziológia práce, antropológia, psychológia práce, bezpečnosť práce, ale aj spoločensko-ekonomické odbory, ktorých rozsah je značne široký.

Súvisiace články:

Analýza rizika

Analýzou rizika sa rozumie systematické použitie dostupných informácií, metód a postupov, na identifikáciu nebezpečenstva a následný odhad rizika z tohto nebezpečenstva plynúceho.

Analýza rizika

BOZP (Bezpečnosť a Ochrana Zdravia pri Práci)

Súhrn všetkých opatrení (technických, technologických, právnych, administratívnych, organizačných,…), ktoré sa spoločne snažia zamedziť vzniku pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných ohrození zdravia a života osôb, …

BOZP (Bezpečnosť a Ochrana Zdravia pri Práci)

Chcem informačnú schôdzku