Hodnocení rizika je proces, který bezprostředně navazuje na odhad rizika, resp. na analýzu rizika. Hodnocení rizika je posledním krokem procesu posouzení rizika. Hodnocení rizika je proces, kdy se každému riziku přiřadí hodnota tzv. míry rizika. Míra rizika (R), se zpravidla vypočte z hodnoty pravděpodobnosti negativního působení rizika (P) a míry následků, způsobených při působení rizika (C). Zpravidla R = P * C. Do míry rizika R mohou být zahrnuty i další, tzv. zhoršující / polehčující koeficienty (ohrožení velkého počtu osob, značné ohrožení životního prostředí, přítomnost požárně bezpečnostních zařízení, vzdálenost nejbližší stanice HZS a mnohé další).