Hodnotenie rizika

Hodnotenie rizika je proces, ktorý bezprostredne nadväzuje na odhad rizika, resp. na analýzu rizika. Hodnotenie rizika je posledným krokom procesu hodnotenia rizika. Hodnotenie rizika je proces, kedy sa každému riziku priradí hodnota tzv. miera rizika. Miera rizika (R), sa spravidla vypočíta z hodnoty pravdepodobnosti negatívneho pôsobenia rizika (P) a miery následkov, spôsobených pri pôsobení rizika (D). Spravidla R = P * D. Do miery rizika R môžu byť zahrnuté aj ďalšie, tzv. zhoršujúce / poľahčujúce koeficienty (ohrozenie veľkého počtu osôb, značné ohrozenie životného prostredia, prítomnosť požiarno-bezpečnostných zariadení, vzdialenosť najbližšej stanice HaZZ a mnohé ďalšie).

Súvisiace články:

Analýza rizika

Analýzou rizika sa rozumie systematické použitie dostupných informácií, metód a postupov, na identifikáciu nebezpečenstva a následný odhad rizika z tohto nebezpečenstva plynúceho.

Analýza rizika

BOZP (Bezpečnosť a Ochrana Zdravia pri Práci)

Súhrn všetkých opatrení (technických, technologických, právnych, administratívnych, organizačných,…), ktoré sa spoločne snažia zamedziť vzniku pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných ohrození zdravia a života osôb, …

BOZP (Bezpečnosť a Ochrana Zdravia pri Práci)

Chcem informačnú schôdzku