Identifikácia nebezpečenstva

Pre úspešné vykonanie analýzy rizika, je nutné získať vstupné dáta, tj. identifikovať nebezpečenstvo. Na základe identifikácie nebezpečenstva, je ďalej možné vykonať odhad rizika. Identifikácia nebezpečenstva je proces, pri ktorom sa zúčastnené osoby snažia odhaliť všetky nebezpečenstvá, ktoré môžu byť zdrojom rizika. Pri identifikácii nebezpečenstva sa berú do úvahy ako faktory fyzikálne, chemické, biologické, tak aj faktory organizačného charakteru. Pre identifikáciu nebezpečenstva, je možné použiť deduktívnu metódu pozorovania a zberu dát, vopred pripravený kontrolný zoznam (checklist), bežne používané metódy, ako sú napr. What-If; HAZOP, Dow`s Chemical Index; Dow`s Fire Explosion Index, príp. aj niektoré ďalšie.

Súvisiace články:

Analýza rizika

Analýzou rizika sa rozumie systematické použitie dostupných informácií, metód a postupov, na identifikáciu nebezpečenstva a následný odhad rizika z tohto nebezpečenstva plynúceho.

Analýza rizika

BOZP (Bezpečnosť a Ochrana Zdravia pri Práci)

Súhrn všetkých opatrení (technických, technologických, právnych, administratívnych, organizačných,…), ktoré sa spoločne snažia zamedziť vzniku pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných ohrození zdravia a života osôb, …

BOZP (Bezpečnosť a Ochrana Zdravia pri Práci)

Chcem informačnú schôdzku