Komunikácia rizika

Hodnotené riziká musia byť komunikované. Komunikáciou rizika sa rozumie informovanie všetkých zainteresovaných osôb, tj. osôb, ktoré sú exponované riziku, o nebezpečenstve, ktoré je zdrojom rizika, o miere a stupni rizika, o navrhnutých a prijatých bezpečnostných opatreniach vedúcich k minimalizácii alebo eliminácii rizika. Komunikácia rizika musí byť vykonaná vždy preukázateľným spôsobom. Zákon 124/2006 Z.z. § 10 ukladá zamestnávateľovi nasledujúcu povinnosť, citujem: „Zamestnávateľ je povinný odborovej organizácii a zástupcovi pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo priamo zamestnancom umožniť:
-vypočuť si ich informácie, pripomienky a návrhy na prijatie opatrení týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä návrhy na odstránenie rizík, alebo obmedzenie pôsobenia rizík, ktoré nie je možné odstrániť;
-prerokovať podstatné opatrenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; vyhodnotenie rizík, prijatie a vykonávanie opatrení na zníženie ich pôsobenia, výkon prác v kontrolovaných pásmach a zaradenie prác do kategórií.

V komunikácii rizika je tiež nutné upozorniť aj na ďaľšie povinnosti zamestnávateľa uložené v zákone § 6 a § 8. Sú to konkrétne tieto povinnosti:

-ak plnia na jednom pracovisku úlohy zamestnanci dvoch a viacerých zamestnávateľov, sú zamestnávatelia povinní vzájomne sa písomne ​​informovať o rizikách a prijatých opatreniach na ochranu pred ich pôsobením, ktoré sa týkajú výkonu práce a pracoviska;
-zabezpečiť zamestnancom, najmä zamestnancom v pracovnom pomere na dobu určitú, zamestnancom agentúry práce dočasne prideleným na výkon práce k inému zamestnávateľovi, mladistvým zamestnancom, podľa potrieb vykonávanej práce dostatočné a primerané informácie a pokyny o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci podľa tohto zákona a podľa osobitných právnych predpisov, najmä formou oboznámenia s rizikami, výsledkami vyhodnotenia rizík a s opatreniami na ochranu pred pôsobením týchto rizík, ktoré sa týkajú ich práce a pracoviska;

  • zamestnávateľ je povinný zaistiť zamestnancom školenia o právnych a ostatných predpisoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré dopĺňajú ich odborné predpoklady a požiadavky pre výkon práce, ktoré sa týkajú nimi vykonávanej práce a vzťahujú sa na riziká, s ktorými môže prísť zamestnanec do styku na pracovisku, na ktorom sa práca vykonáva, a sústavne vyžadovať a kontrolovať ich dodržiavanie.

Súvisiace články:

Analýza rizika

Analýzou rizika sa rozumie systematické použitie dostupných informácií, metód a postupov, na identifikáciu nebezpečenstva a následný odhad rizika z tohto nebezpečenstva plynúceho.

Analýza rizika

BOZP (Bezpečnosť a Ochrana Zdravia pri Práci)

Súhrn všetkých opatrení (technických, technologických, právnych, administratívnych, organizačných,…), ktoré sa spoločne snažia zamedziť vzniku pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných ohrození zdravia a života osôb, …

BOZP (Bezpečnosť a Ochrana Zdravia pri Práci)

Chcem informačnú schôdzku