UČDP (Umývacie, Čistiace a Dezinfekčné Prostriedky)

Umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky slúžiace na osobnú hygienu zamestnanca, ktoré je zamestnávateľ povinný poskytovať zamestnancom bezplatne, na základe ustanovení nariadenia vlády SR č. 395/2006 Z.z., ktorým sa ustanovuje rozsah a bližšie podmienky poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov, umývacích , čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, vznp.

Súvisiace články:

Analýza rizika

Analýzou rizika sa rozumie systematické použitie dostupných informácií, metód a postupov, na identifikáciu nebezpečenstva a následný odhad rizika z tohto nebezpečenstva plynúceho.

Analýza rizika

BOZP (Bezpečnosť a Ochrana Zdravia pri Práci)

Súhrn všetkých opatrení (technických, technologických, právnych, administratívnych, organizačných,…), ktoré sa spoločne snažia zamedziť vzniku pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných ohrození zdravia a života osôb, …

BOZP (Bezpečnosť a Ochrana Zdravia pri Práci)

Chcem informačnú schôdzku