Odhad rizika

Odhad rizika je proces vykonávaný na základe analýzy rizika. Na základe odhadu rizika je utvorená predstava o miere, tj. závažnosti rizika. Pri odhade rizika sa spravidla pracuje s jeho dvoma základnými zložkami. Sú nimi pravdepodobnosť negatívneho pôsobenia rizika (P) a miera následkov, spôsobených pri pôsobení rizika (D). Na odhad rizika slúži spracovaná metodika. Do odhadu miery rizika je vhodné, zahrnúť tiež počet osôb, ktoré môže riziko ohroziť, nadväznosti na ďalšie riziká, ekologické, materiálne škody, ktoré môžu vzniknúť pri pôsobení rizika a popr. aj ďalšie faktory, podľa konkrétnych podmienok vo firme. Pri odhade sa pracuje zo štatisticky získaných dát a dátami empirickými.

Súvisiace články:

Analýza rizika

Analýzou rizika sa rozumie systematické použitie dostupných informácií, metód a postupov, na identifikáciu nebezpečenstva a následný odhad rizika z tohto nebezpečenstva plynúceho.

Analýza rizika

BOZP (Bezpečnosť a Ochrana Zdravia pri Práci)

Súhrn všetkých opatrení (technických, technologických, právnych, administratívnych, organizačných,…), ktoré sa spoločne snažia zamedziť vzniku pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných ohrození zdravia a života osôb, …

BOZP (Bezpečnosť a Ochrana Zdravia pri Práci)

Chcem informačnú schôdzku