Ohlasovňa požiarov

Miesto s trvalou obsluhou vybavené potrebnými komunikačnými prostriedkami, ktoré sú určené na prijímanie hlásení o vzniku požiaru alebo inej mimoriadnej udalosti a na vyhlásenie požiarneho poplachu, ako aj na plnenie ďalších úloh podľa príslušnej dokumentácie požiarnej ochrany.

Súvisiace články:

Horľavá látka

Látka v tuhom, kvapalnom alebo plynnom stave, ktorá je za predvídateľných podmienok schopná horieť alebo pri svojej látkovej alebo fázovej zmene vytvárať produkty schopné horieť.

Horľavá látka

PO (Požiarna Ochrana)

Požiarna ochrana je súhrn organizačných, územno-technických, stavebných a technických opatrení na zabránenie vzniku požiaru alebo výbuchu s následným požiarom, na ochranu osôb, zvierat a majetku v prípade …

PO (Požiarna Ochrana)

Chcem informačnú schôdzku