PO (Požiarna Ochrana)

Požiarna ochrana je súhrn organizačných, územno-technických, stavebných a technických opatrení na zabránenie vzniku požiaru alebo výbuchu s následným požiarom, na ochranu osôb, zvierat a majetku v prípade vzniku požiaru a na zamedzenie jeho šírenia.

Súvisiace články:

Horľavá látka

Látka v tuhom, kvapalnom alebo plynnom stave, ktorá je za predvídateľných podmienok schopná horieť alebo pri svojej látkovej alebo fázovej zmene vytvárať produkty schopné horieť.

Horľavá látka

Ohlasovňa požiarov

Miesto s trvalou obsluhou vybavené potrebnými komunikačnými prostriedkami, ktoré sú určené na prijímanie hlásení o vzniku požiaru alebo inej mimoriadnej udalosti a na vyhlásenie požiarneho poplachu, …

Ohlasovňa požiarov

Chcem informačnú schôdzku