OOPP (Osobné Ochranné Pracovné Prostriedky)

Ak nie je možné riziká odstrániť, alebo dostatočne obmedziť prostriedkami kolektívnej ochrany, alebo opatreniami v oblasti organizácie práce, je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancom osobné ochranné pracovné prostriedky. Osobné ochranné pracovné prostriedky sú ochranné prostriedky, ktoré musia chrániť zamestnancov pred rizikami, nesmú ohrozovať ich zdravie, nesmú brániť pri výkone práce a musia spĺňať požiadavky stanovené osobitným právnym predpisom (Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z., ktorým sa stanovujú technické požiadavky na osobné ochranné prostriedky.). OOPP sa delí do 3. kategórií, ktorými sú: Kategória I: OOPP jednoduché konštrukcie, ktorých návrh vychádza z toho, že užívateľ môže sám zhodnotiť úroveň ochrany poskytovanej proti jednotlivým postupne účinkujúcim minimálnym rizikám, ktoré môžu byť včas a bezpečne užívateľom rozpoznané, sa ES preskúšanie typu nevyžaduje. Kategória II: OOPP nespĺňajúce podmienky pre zaradenie do kategórií I. a III; Kategória III: OOPP zložité konštrukcie určené na ochranu proti smrteľnému nebezpečenstvu, alebo proti nebezpečenstvám, ktoré môžu vážne a nezvratne poškodiť zdravie a kde návrh vychádza z toho, že ich bezprostredné účinky užívateľ nemôže včas rozpoznať.

Súvisiace články:

Analýza rizika

Analýzou rizika sa rozumie systematické použitie dostupných informácií, metód a postupov, na identifikáciu nebezpečenstva a následný odhad rizika z tohto nebezpečenstva plynúceho.

Analýza rizika

BOZP (Bezpečnosť a Ochrana Zdravia pri Práci)

Súhrn všetkých opatrení (technických, technologických, právnych, administratívnych, organizačných,…), ktoré sa spoločne snažia zamedziť vzniku pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných ohrození zdravia a života osôb, …

BOZP (Bezpečnosť a Ochrana Zdravia pri Práci)

Chcem informačnú schôdzku