ABT BOZP (AUTORIZOVANÝ BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK na zabezpečovanie úloh v prevencii rizík v oblasti Bezpečnosti a Ochrany Zdravia pri Práci)

Osoba odborne spôsobilá podľa zákona 124/2006 Z.z. § 24, ktorým sa upravujú ďalšie požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v pracovnoprávnych vzťahoch a o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri činnosti, alebo poskytovaní služieb mimo pracovnoprávnych vzťahov (zákon o zabezpečení ďalších podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) vznp. Ľudovo označovaný ako „Bezpečák“.

Súvisiace články:

Analýza rizika

Analýzou rizika sa rozumie systematické použitie dostupných informácií, metód a postupov, na identifikáciu nebezpečenstva a následný odhad rizika z tohto nebezpečenstva plynúceho.

Analýza rizika

BOZP (Bezpečnosť a Ochrana Zdravia pri Práci)

Súhrn všetkých opatrení (technických, technologických, právnych, administratívnych, organizačných,…), ktoré sa spoločne snažia zamedziť vzniku pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných ohrození zdravia a života osôb, …

BOZP (Bezpečnosť a Ochrana Zdravia pri Práci)

Chcem informačnú schôdzku