Posúdenie rizika

Posúdenie rizika je proces, ktorý v sebe zahŕňa analýzu rizík, tj. identifikácia nebezpečensta a odhad rizika, ďalej aj hodnotenie rizika. Pri posudzovaní rizika sa na základe hodnotenia rizika určí, či je konkrétne riziko pre firmu prijateľné či neprijateľné. Ak je neprijateľné, bezprostredne musí naviazovať proces regulácie rizika, znovu prevedenie posúdenia rizík a to až do tej doby, až sa riziko stane prijateľným. Pre posudenie rizík z pravidla slúži predom stanovená metodika.

Súvisiace články:

Analýza rizika

Analýzou rizika sa rozumie systematické použitie dostupných informácií, metód a postupov, na identifikáciu nebezpečenstva a následný odhad rizika z tohto nebezpečenstva plynúceho.

Analýza rizika

BOZP (Bezpečnosť a Ochrana Zdravia pri Práci)

Súhrn všetkých opatrení (technických, technologických, právnych, administratívnych, organizačných,…), ktoré sa spoločne snažia zamedziť vzniku pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných ohrození zdravia a života osôb, …

BOZP (Bezpečnosť a Ochrana Zdravia pri Práci)

Chcem informačnú schôdzku