Požiar

Každé nežiaduce horenie, pri ktorom došlo k usmrteniu alebo zraneniu osôb alebo zvierat, ku škodám na materiálnych hodnotách alebo životnom prostredí a nežiaducemu horeniu, pri ktorom boli osoby, zvieratá, materiálne hodnoty alebo životné prostredie bezprostredne ohrozené.

Súvisiace články:

Horľavá látka

Látka v tuhom, kvapalnom alebo plynnom stave, ktorá je za predvídateľných podmienok schopná horieť alebo pri svojej látkovej alebo fázovej zmene vytvárať produkty schopné horieť.

Horľavá látka

Ohlasovňa požiarov

Miesto s trvalou obsluhou vybavené potrebnými komunikačnými prostriedkami, ktoré sú určené na prijímanie hlásení o vzniku požiaru alebo inej mimoriadnej udalosti a na vyhlásenie požiarneho poplachu, …

Ohlasovňa požiarov

Chcem informačnú schôdzku