Požiarne zariadenia

Systémy, technické zariadenia a výrobky pre stavby podmieňujúce požiarnu bezpečnosť stavby alebo iného zariadenia. Druhy požiarnych zariadení sa rozumejú:

  • zariadenia na požiarnu signalizáciu (napr. elektrická požiarna signalizácia, zariadenie diaľkového prenosu, zariadenie na detekciu horľavých plynov a pár, autonómna požiarna signalizácia, ručné požiarne poplachové zariadenie),
  • zariadenia na potlačenie požiaru alebo výbuchu (napr. stabilné alebo polostabilné hasiace zariadenia, protivýbuchové zariadenia, samočinné hasiace systémy),
  • zariadenie na usmerňovanie pohybu dymu pri požiari (napr. zariadenie na odvod dymu a tepla, zariadenie pretlakovej ventilácie, dymová klapka vrátane ovládacieho mechanizmu, dymotesné dvere, zariadenie prirodzeného odvetrania dymu),
  • zariadenia pre únik osôb pri požiari (napr. požiarny alebo evakuačný výťah, núdzové osvetlenie, núdzové oznamovacie zariadenie, funkčné vybavenie dverí, bezpečnostné a výstražné zariadenie),
  • zariadenia na zásobovanie vodou (napr. vonkajší požiarny vodovod vrátane nadzemných a podzemných hydrantov, plniacich miest a požiarnych výtokových stojanov, vnútorný požiarny vodovod vrátane nástenných hydrantov, hadicových a hydrantových systémov, nezavodnené požiarne potrubie),
  • zariadenia na obmedzenie šírenia požiaru (napr. požiarna klapka, požiarne dvere a požiarne uzávery otvorov vrátane ich funkčného vybavenia, systémy a konštrukčné prvky zaisťujúce zvýšenie požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií alebo zníženie horľavosti stavebných materiálov, vodné clony),
  • náhradné zdroje a prostriedky určené na zabezpečenie prevádzkyschopnosti požiarnych zariadení, zdroje alebo zásoba hasiacich látok pre zariadenia na zdolávanie požiaru alebo výbuchu a zariadenia na zásobovanie požiarnou vodou, zdroje vody určené na hasenie požiarov.

Súvisiace články:

Horľavá látka

Látka v tuhom, kvapalnom alebo plynnom stave, ktorá je za predvídateľných podmienok schopná horieť alebo pri svojej látkovej alebo fázovej zmene vytvárať produkty schopné horieť.

Horľavá látka

Ohlasovňa požiarov

Miesto s trvalou obsluhou vybavené potrebnými komunikačnými prostriedkami, ktoré sú určené na prijímanie hlásení o vzniku požiaru alebo inej mimoriadnej udalosti a na vyhlásenie požiarneho poplachu, …

Ohlasovňa požiarov

Chcem informačnú schôdzku