Pracovný úraz

Poškodenie zdravia, alebo smrť zamestnanca, došlo k ním nezávisle na jeho vôli krátkodobým, náhlym a násilným spôsobom vonkajších vplyvov pri plnení pracovných úloh, alebo priamo súvisiace s ním ( Zákon 124/2006 Z. z. § 17 )

Súvisiace články:

Analýza rizika

Analýzou rizika sa rozumie systematické použitie dostupných informácií, metód a postupov, na identifikáciu nebezpečenstva a následný odhad rizika z tohto nebezpečenstva plynúceho.

Analýza rizika

BOZP (Bezpečnosť a Ochrana Zdravia pri Práci)

Súhrn všetkých opatrení (technických, technologických, právnych, administratívnych, organizačných,…), ktoré sa spoločne snažia zamedziť vzniku pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných ohrození zdravia a života osôb, …

BOZP (Bezpečnosť a Ochrana Zdravia pri Práci)

Chcem informačnú schôdzku