Prevádzková dokumentácia

Súbor dokumentov obsahujúcich sprievodnú dokumnetáciu, záznam o poslednej, alebo mimoriadnej revizií, alebo kontrole, ak tak stanoví zvláštny právny predpis, pokiaľ takýto právny predpis nie je vydaný, tak to stanoví sprievodná dokumentácia alebo zamestnávateľ.

Súvisiace články:

Analýza rizika

Analýzou rizika sa rozumie systematické použitie dostupných informácií, metód a postupov, na identifikáciu nebezpečenstva a následný odhad rizika z tohto nebezpečenstva plynúceho.

Analýza rizika

BOZP (Bezpečnosť a Ochrana Zdravia pri Práci)

Súhrn všetkých opatrení (technických, technologických, právnych, administratívnych, organizačných,…), ktoré sa spoločne snažia zamedziť vzniku pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných ohrození zdravia a života osôb, …

BOZP (Bezpečnosť a Ochrana Zdravia pri Práci)

Chcem informačnú schôdzku