Sprievodná dokumentácia

Montážny návod, technické podmienky pre projektovanie alebo prevádzku, návod na obsluhu, požiadavky na kontroly, údržbu alebo opravy, podmienky požiarnej bezpečnosti pre používanie výrobku alebo zariadenia, karty bezpečnostných údajov a pod.

Súvisiace články:

Horľavá látka

Látka v tuhom, kvapalnom alebo plynnom stave, ktorá je za predvídateľných podmienok schopná horieť alebo pri svojej látkovej alebo fázovej zmene vytvárať produkty schopné horieť.

Horľavá látka

Ohlasovňa požiarov

Miesto s trvalou obsluhou vybavené potrebnými komunikačnými prostriedkami, ktoré sú určené na prijímanie hlásení o vzniku požiaru alebo inej mimoriadnej udalosti a na vyhlásenie požiarneho poplachu, …

Ohlasovňa požiarov

Chcem informačnú schôdzku