Skúsenosť klienta zo strojárskej firmy s kontrolou z IP

O plánovanej kontrole z inšpektorátu práce sa dozvedela strojárska firma, ktorá sa zameriava na obrábanie a prácu s ťažkou technikou. Ihneď po nahlásení kontroly prišiel za klientom technik firmy EXTÉRIA a prešiel s ním všetku dokumentáciu k BOZP a PO.

Podľa zákona č. 125/2006 Zb. o inšpekcii práce hrozí klientovi v prípade chýbajúcej, alebo neaktuálnej dokumentácie BOZP pokuta až do výšky 200 000 Eur.

IP navštívil spoločnosť z kraja. Po celú dobu kontroly bol prítomný technik zo spoločnosti EXTÉRIA, ktorý klienta zastupoval a na všetko dohliadal.

Kontrolór sa zameral predovšetkým na zdvíhacie zariadenie. Jeho pozornosti neunikli ani revízne správy strojov a elektrického zariadenia, bezpečnostné značenie, lekárske posudky či pracovné zmluvy zamestnancov. Ďalej prebehla kontrola miestnych bezpečnostno-prevádzkových predpisov skladov, kde inšpektor žiadal doplniť ich grafické znázornenie o priľahlé okolie, tzn. celý areál vrátane príjazdových ciest. Táto skutočnosť bola technikom ihneď napravená. Revízia sa zamerala aj na školenie obsluhy VZV a kompresora a poverenie pracovníkov, ktorí tieto stroje obsluhujú.

Klient bol technikom EXTÉRIE pred kontrolou inšpektora opakovane upozorňovaný na chýbajúce revízie k strojom, elektrickým zariadeniam a elektroinštalácií, ktoré mu chýbali už niekoľko rokov. Pri následnej revízií si inšpektor vyžiadal všetku potrebnú dokumentáciu ohľadom revízií k týmto zariadeniam. Vďaka predošlému upozorneniu od bezpečnostného technika mal tak klient všetku dokumentáciu už doplnenú a pripravenú na kontrolu.

Inšpektor sa ďalej zameral na správnosť vyplnených posudkov od lekára, konkrétne na uvedenú pracovnú náplň zamestnanca. Keďže na potrebu doplniť tieto údaje bol klient pred návštevou inšpekcie opäť upozornený technikom Extéria, pri kontrole bolo už všetko v poriadku.

Drobné nedostatky boli klientom dodatočne odstránené a celkové zrevidovanie prebehlo v poriadku a bez nedostatkov.

Súvisiace články:

Chcem informačnú schôdzku