Technicko-bezpečnostný parameter

Požiarno-technická charakteristika, ktorá kvalitatívne alebo kvantitatívne vyjadruje vlastnosti horľavej látky, pri ktorej dodržaní za predvídateľných podmienok sa činnosť považuje z hľadiska nebezpečenstva vzniku požiaru alebo výbuchu s následným požiarom za bezpečnú.

Súvisiace články:

Horľavá látka

Látka v tuhom, kvapalnom alebo plynnom stave, ktorá je za predvídateľných podmienok schopná horieť alebo pri svojej látkovej alebo fázovej zmene vytvárať produkty schopné horieť.

Horľavá látka

Ohlasovňa požiarov

Miesto s trvalou obsluhou vybavené potrebnými komunikačnými prostriedkami, ktoré sú určené na prijímanie hlásení o vzniku požiaru alebo inej mimoriadnej udalosti a na vyhlásenie požiarneho poplachu, …

Ohlasovňa požiarov

Chcem informačnú schôdzku