Vecné prostriedky požiarnej ochrany

Prostriedky používané na ochranu, záchranu a evakuáciu osôb, na hasenie požiaru a prostriedky používané pri činnosti jednotky požiarnej ochrany pri záchranných a likvidačných prácach a ochrane obyvateľstva pri plnení úloh civilnej ochrany, prípadne pri činnosti požiarnej hliadky. Druhy vecných prostriedkov požiarnej ochrany sa rozumejú:

  • hasiace prístroje (prenosné a pojazdné),
  • osobné ochranné prostriedky,
  • prostriedky na záchranu a evakuáciu osôb (napr. plachty a záchranné tunely, rebríky, hydraulické vyslobodzovacie zariadenia, pneumatické vaky),
  • prostriedky na prácu vo výškach, nad voľnými hĺbkami, na vode, vo vode a pod hladinou,
  • prostriedky na prácu s nebezpečnými látkami a na dekontamináciu, analyzátory plynov, kvapalín a nebezpečných látok,
  • požiarna výzbroj, výstroj a doplnky,
  • spojovacie a komunikačné prostriedky a technológie operačných stredísk,
  • hasiace prostriedky a prímesi do hasiva,
  • požiarne príslušenstvo,
  • prenosné zásahové prostriedky (napr. požiarne striekačky, generátory, ventilátory).

Súvisiace články:

Horľavá látka

Látka v tuhom, kvapalnom alebo plynnom stave, ktorá je za predvídateľných podmienok schopná horieť alebo pri svojej látkovej alebo fázovej zmene vytvárať produkty schopné horieť.

Horľavá látka

Ohlasovňa požiarov

Miesto s trvalou obsluhou vybavené potrebnými komunikačnými prostriedkami, ktoré sú určené na prijímanie hlásení o vzniku požiaru alebo inej mimoriadnej udalosti a na vyhlásenie požiarneho poplachu, …

Ohlasovňa požiarov

Chcem informačnú schôdzku