Verejnosť

Osoby, ktoré sa oprávnene môžu vyskytovať pri prevádzkovaných činnostiach a nie sú v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu k jej prevádzkovateľom, nie sú vlastníkmi objektov, v ktorých sú činnosti prevádzkované ani prevádzkovateľmi týchto činností.

Súvisiace články:

Horľavá látka

Látka v tuhom, kvapalnom alebo plynnom stave, ktorá je za predvídateľných podmienok schopná horieť alebo pri svojej látkovej alebo fázovej zmene vytvárať produkty schopné horieť.

Horľavá látka

Ohlasovňa požiarov

Miesto s trvalou obsluhou vybavené potrebnými komunikačnými prostriedkami, ktoré sú určené na prijímanie hlásení o vzniku požiaru alebo inej mimoriadnej udalosti a na vyhlásenie požiarneho poplachu, …

Ohlasovňa požiarov

Chcem informačnú schôdzku