Ako na revízie elektrospotrebičov?

O tom, aké sú revízie v rámci BOZP dôležité, sme už písali mnohokrát. Poďme sa tentoraz zamerať na revízie elektrospotrebičov, ktoré nájdeme snáď na každom pracovisku. Každý zamestnávateľ má povinnosť dodržiavať pravidlá bezpečnej prevádzky elektrických zariadení, a teda aj vykonávanie pravidelných revízií a kontrol.

Slovenská legislatíva

Ktorý zákon hovorí o povinných revíziách? Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov ukladá zamestnávateľom povinnosť zabezpečiť, aby stroje, technické zariadenia, dopravné prostriedky a náradie boli z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia vhodné pre prácu, pri ktorej budú používané. A zároveň zamestnávateľom ukladá povinnosť [pozri § 4 ods. 1 písm. c)], že stroje, technické zariadenia, dopravné prostriedky a náradie musia byť pravidelne a riadne udržiavané, kontrolované a revidované. (zdroj)

Hlavným účelom revízie je kontrola elektrospotrebiča a overenie bezpečnosti jeho prevádzky a technického stavu. Revízie sú zo zákona povinné, a to aj pre živnostníkov, ktorí pracujú z domu!

Prečítajte si tiež:  Vyhnite sa pokutám za chýbajúce revízie!

Kedy sa vykonáva?

Revízia sa vykonáva vždy po zakúpení spotrebiča pred jeho prvým použitím. Ďalej pri každom takzvanom „novom“ použití, čo poznáme napríklad zo školy, kde pred zahájením výučby po prázdninách dôjde k revíziám zariadení.

Kontroly sa vykonávajú aj po každej prípadnej oprave alebo zistenej poruche a samozrejme pravidelne v určených lehotách, ktoré sú stanovené pre daný spotrebič..

Pravidelné revízie

Kontroly sa opakovane vykonávajú podľa toho, do ktorej skupiny elektrický spotrebič radíme. Spotrebiče delíme do skupín od A do C.

Druhy technických zariadení sa rozdeľujú podľa miery ohrozenia do skupiny A, skupiny B alebo skupiny C. V skupine A sú technické zariadenia s vysokou mierou ohrozenia, v skupine B sú technické zariadenia s vyššou mierou ohrozenia a v skupine C sú technické zariadenia s nižšou mierou ohrozenia.

Súvisiace články:

Kto je na pracovisku zodpovedný za BOZP?

Bezpečnosť práce a ochrana zdravia je nevyhnutnou agendou každého pracoviska. Jej súčasťou je neustále vyhľadávanie rizík, školenia zamestnancov a tvorba postupov, ktoré zabezpečia maximálne bezpečie …

Kto je na pracovisku zodpovedný za BOZP?

Čo presne znamená dohľad na pracovisku?

Dohľad na pracovisku je dôležitou súčasťou pracovnolekárskych služieb. Jeho účelom je zisťovanie a hodnotenie rizikových faktorov na pracovisku. Vďaka dohľadu potom môžete vytvoriť sústavu opatrení, …

Čo presne znamená dohľad na pracovisku?

Chcem informačnú schôdzku