BOZP info výsledky kontrolní činnosti SÚIP u firem za duben 2016

V průběhu dubna 2016 provedly oblastní inspektoráty práce u zaměstnavatelů celkem 2 571 kontrol. Za zjištěná porušení předpisů navrhly oblastní inspektoráty práce pokuty v celkové výši 11.802.000,- Kč. Během uplynulého měsíce zapsal SÚIP do evidence celkem 931 podnětů ke kontrole. 

Každý rok v ČR zaniká a vzniká řada firem. Z hlediska prevence je důležité, aby kontrola inspekce práce proběhla u nově vzniklých podniků co nejdříve po zahájení jejich činnosti. Cílem je vyvodit potřebný tlak na vedení kontrolovaných firem k dodržování bezpečnostních předpisů, a tím vytvořit předpoklady k minimalizaci pracovní úrazovosti. V rámci hlavního úkolu zaměřeného na kontrolu systému bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a pracovních podmínek v malých a středních podnicích.

Jedno z odvětví, které se z hlediska rizikovosti prací a počtu pracovních úrazů trvale řadí na jedno z předních míst, představuje potravinářský průmysl. Rizika vyplývají zejména z nedodržování pracovních postupů a způsobů, především při čištění a údržbě strojů, dále z používání nefunkčních zabezpečovacích, blokovacích systémů a ochranných zařízení strojů, z nedostatečného vybavení zaměstnanců osobními ochrannými pracovními prostředky a z používání chemických látek při sanitaci výrobních prostor a obalové techniky. Inspektoři budou v rámci kontroly systému bezpečnosti práce zaměřené na výrobu pekárenských a cukrárenských výrobků prověřovat celý systém bezpečnosti práce od zajištění vstupních surovin, přes technologii výroby, čištění zařízení až po skladování hotových produktů.

V dubnu 2016 SÚIP zaevidoval celkem 2 856 pracovních úrazů, z toho 77 pracovních úrazů cizinců. V 7 případech, mezi nimiž nebyl žádný cizí státní příslušník, zaměstnanec nehodovou událost nepřežil. Závažný pracovní úraz, v jehož důsledku byl zaměstnanec hospitalizován déle než 5 dní, utrpělo 120 pracovníků, z toho 2 cizinci.

(zdroj: SÚIP

Súvisiace články:

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Medzi povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, fyzických osôb, obcí a organizácií patrí v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa § 4 …

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Na jednej z kontrol u nášho klienta narazil technik na chybu v dokumentácií, ktorá sa môže zdať ako maličkosť. Jedná sa, ale o problém, ktorý je určite nezanedbateľný. V kategóriách …

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Chcem informačnú schôdzku