Ochrana proti pádu z výšky

Zranenia, ktoré vznikajú pri páde z výšky, sú väčšinou veľmi vážne, ale aj smrteľné. Ochrana proti pádu je teda kľúčovou pri všemožných činnostiach vo výškach. Ako je to teda s BOZP a ktoré ochranné pracovné pomôcky musíte pri podobnej činnosti mať?

Práca vo výškach, nad voľnou hĺbkou

Za práce vo výškach alebo nad voľnou hĺbkou sú považované práce:

  1. vo výške a nad voľnou hĺbkou, pohyb a iná činnosť osoby, pri ktorej je osoba ohrozená pádom, prepadnutím alebo zosunutím z výšky alebo do hĺbky,
  2. od výšky 1,5 m a tam, kde hrozí utopenie, zapadnutie v jamách a nádržiach s vodou, vápnom, maltou, zasypanie materiálom alebo iné nebezpečenstvo poškodenia zdravia.

Bezpečnostné prostriedky

Bezpečnosť práce a ochrana pri tejto práci zaisťujú v prvom rade technické konštrukcie, ako sú zábradlie, ohradenie alebo záchytné lešenia. Ďalej sa ale spoliehame aj na osobné pracovné prostriedky proti pádu, tie sa využívajú v tom prípade, keď nie je možné úplne využiť vyššie spomínané technológie. Medzi osobné ochranné pomôcky patria istiace laná, bezpečnostné postroje, karabíny, tlmiče pádu a bezpečnostné brzdy.

Prečítajte si tiež: Regály a ich bezpečné používanie na pracovisku.

Školenia

Prácu vo výškach môžu vykonávať iba zdravotne a odborne spôsobilí zamestnanci. Odborne spôsobilí sú tí, ktorí sa pravidelne zúčastňujú a úspešne absolvujú školenia o bezpečnosti práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou.

Zamestnávateľ, zabezpečuje zamestnancom v dostatočnom rozsahu školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vo výškach a nad voľnou hĺbkou. V rámci školenia dochádza k zoznámeniu zamestnancov s rizikami a tiež opatreniami pri práci vo výškach. Tiež je im ukázané, ako pracovať s OOPP.

Súvisiace články:

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Medzi povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, fyzických osôb, obcí a organizácií patrí v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa § 4 …

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Na jednej z kontrol u nášho klienta narazil technik na chybu v dokumentácií, ktorá sa môže zdať ako maličkosť. Jedná sa, ale o problém, ktorý je určite nezanedbateľný. V kategóriách …

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Chcem informačnú schôdzku