Regály a ich bezpečné používanie na pracovisku

Asi by ste sa divili, aké riziká so sebou prináša zlé používanie regálov, ich neoznačenie alebo nekontrolovanie. Práve v skladoch dochádza k veľkému množstvu úrazov a často práve z dôvodu zlého uloženia predmetov v regáloch. Ako teda regály na pracovisku bezpečne používať?

Štítky na regáloch

Regály musia byť trvalo označené štítkami s uvedením najvyššej nosnosti buniek regálov, počtom buniek v stĺpci a nosnosť samotného stĺpca. Štítky by vám mal odovzdať dodávateľ spolu so sprievodnou dokumentáciou, v ktorej nájdete návod na použitie, podmienky správneho ukotvenia, nosnosti a ďalšie.

Označenie regálov býva pri kontrolách častým problémom, pretože naň zamestnávatelia zabúdajú.

Prečítajte si tiež: Ako má vyzerať kniha úrazov?

Pravidelné prehliadky

Pravidelné revízie sa nevyhnú ani regálom. Prehliadky regálov by sa mali vykonávať aspoň jedenkrát ročne, pokiaľ výrobca nestanovuje inak. Pokiaľ prevádzkujete väčší sklad, kde dochádza k častému pohybu zamestnancov aj tovaru, odporúčame vykonávať prehliadky častejšie. Regály sa totiž môžu častým používaním rýchlejšie opotrebovať či poškodiť.

Správne skladovanie

Častým zdrojom úrazov je nevhodné skladovanie vecí v regáloch. Všetok materiál a predmety musia byť v regáloch uložené tak, aby sa pri ukladaní, manipulácii alebo odoberaní nemohli zosunúť. Skladovaný materiál by ani nemal prečnievať, aby nespadol alebo oň zamestnanec nezavadil.

Regály vyššie ako dva metre

Pokiaľ používate regály vyššie ako 2 metre, musíte dbať na zvýšenú opatrnosť, aby bol materiál naozaj dobre zaistený proti vypadnutiu. Zamestnanci v tomto prípade tiež musia používať osobné ochranné pracovné prostriedky, teda prilby.

S nami sa kontrol báť nemusíte!

Obráťte sa na spoločnosť EXTÉRIA a a nechajte vedenie BOZP a PO dokumentácie na profesionáloch! Garantujeme úspešnosť počas zástupu na kontrolách zo strany štátnych kontrolných úradov! Kontaktujte nás skôr, než bude neskoro na tel. čísle tel. čísle +421 945 458 99 a všetko ostatné už nechajte na nás.

Súvisiace články:

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Medzi povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, fyzických osôb, obcí a organizácií patrí v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa § 4 …

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Na jednej z kontrol u nášho klienta narazil technik na chybu v dokumentácií, ktorá sa môže zdať ako maličkosť. Jedná sa, ale o problém, ktorý je určite nezanedbateľný. V kategóriách …

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Chcem informačnú schôdzku