Info BOZP – Postihy za nelegální zaměstnávání

Jaký finanční postih hrozí podnikateli, u kterého zjistí Oblastní inspektorát práce (inspektor při kontrole), že zaměstnává nelegálně („na černo“) ?

Právnické osobě (firmě) nebo podnikající fyzické osobě (osobě samostatně výdělečně činné OSVČ), která umožní výkon nelegální práce (tj. zaměstná někoho nelegálně, bez pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, případně zaměstná cizince bez povolení k pobytu nebo bez povolení k zaměstnání nebo v rozporu s povolením k zaměstnání) se uloží pokuta do 10 000 000 Kč, nejméně však ve výši 50 000 Kč.
Postih čeká i na osobu, která nelegální práci vykonává, tomu lze uložit pokutu do 100 000 Kč.

Jak probíhá samotná kontrola OIP na nelegální práci ?

Jedná se o neohlášenou kontrolu, kdy může inspektor vstoupit do provozovny a po předložení průkazu inspektora zahájit kontrolu bez přítomnosti majitele či jednatele. Zahájí kontrolu a požádá všechny přítomné zaměstnance, kteří se nacházejí na pracovišti o předložení pracovních smluv, dohod o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti a občanské průkazy osoby pro identifikaci, zda souhlasí osobní údaje na pracovní smlouvě, dohodě o pracovní činnosti či dohodě o provedení práce. V případě, že osoba zdržující se na pracovišti tyto údaje nepředloží, bude to posuzováno inspektorem, že se jedná o nelegální zaměstnaávání (práci načerno).

Jakým zákonem se řídí inspektoři při udělování sankce ?

Zákon o zaměstnanosti – § 139, § 140.

§ 139
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) poruší zákaz diskriminace nebo nezajistí rovné zacházení podle tohoto zákona,
b) zprostředkuje zaměstnání bez povolení,
c) vykonává nelegální práci,
d) umožní výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 1 nebo 2, nebo
e) nesplní oznamovací povinnost podle § 87,
f) umožní výkon nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3,
g) jako osoba, která se zdržuje na pracovišti kontrolované osoby a koná práci, neprokáže svou totožnost podle § 132.
(2) Fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že jako zaměstnavatel
a) v rozporu s § 80 nevede evidenci zaměstnávaných osob se zdravotním postižením nebo evidenci pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením,
b) nesplní povinnost zaměstnat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu stanovenou v § 81,
c) ve stanovené lhůtě písemně nevykáže dlužné mzdové nároky zaměstnanců pro účely zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně dalších zákonů,
d) nesplní oznamovací povinnost podle tohoto zákona nebo nevede evidenci v tomto zákoně stanovenou,
e) neuvede v evidenci vedené podle § 81 odst. 3 požadované údaje nebo v ní uvede neúplné nebo nepravdivé údaje, nebo
f) nemá v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu podle § 136 odst. 1.
(3) Za přestupek
a) podle odstavce 1 písm. a) a podle odstavce 2 písm. a) a b) lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč,
b) podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu do 2 000 000 Kč,
c) podle odstavce 1 písm. c), e) a odstavce 2 písm. d) a e) lze uložit pokutu do 100 000 Kč,
d) podle odstavce 2 písm. c) a f) lze uložit pokutu do 500 000 Kč,
e) podle odstavce 1 písm. d) a f lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč,
f) podle odstavce 1 písm. g) lze uložit pokutu do 200 000 Kč.

Súvisiace články:

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Medzi povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, fyzických osôb, obcí a organizácií patrí v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa § 4 …

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Na jednej z kontrol u nášho klienta narazil technik na chybu v dokumentácií, ktorá sa môže zdať ako maličkosť. Jedná sa, ale o problém, ktorý je určite nezanedbateľný. V kategóriách …

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Chcem informačnú schôdzku