Ako má vyzerať kniha úrazov?

Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovných úrazov. Do tejto knihy by mal vedúci pracovník zapisovať všetky úrazy, ktoré vzniknú na pracovisku. Ako by mala kniha úrazov vyzerať a čo všetko by v nej malo byť?

Kedy ide o pracovný úraz?

Pojem pracovný úraz bližšie špecifikuje § 195 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. Ten definuje pracovný úraz ako poškodenie zdravia alebo smrť, ktoré vznikli zamestnancovi:

  • Nezávisle na vôli pracovníka krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov,
  • Pri plnení pracovných úloh,
  • V priamej súvislosti s plnením pracovných úloh

Dôležité je tiež pripomenúť, že podľa Zákonníka práce nie je pracovným úrazom taký úraz, ktorý zamestnanec utrpel na ceste do zamestnania a späť.

Evidencia úrazov

Zamestnávateľ je povinný podľa § 17 ods. 8 Zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP viesť v knihe úrazov evidenciu o všetkých pracovných úrazoch. Do knihy sa zapisujú aj menšie úrazy, ktoré sa môžu zdať zanedbateľné, pretože nevedú k pracovnej neschopnosti. Skrátka sa eviduje úplne každý úraz.

Ak ide o úraz, ktorý spôsobil pracovnú neschopnosť zamestnanca v dobe dlhšej, ako sú 3 kalendárne dni, alebo dokonca smrť, vykoná zamestnávateľ záznam o pracovnom úraze, ktorý musí odoslať na príslušný inšpektorát práce.

Čo v knihe úrazov musíme nájsť?

V § 17  Zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP nájdete  spôsob evidencie úrazov, hlásení a zasielaní záznamu o úraze. Kniha by mala napríklad obsahovať meno a priezvisko zamestnanca, dátum a hodinu úrazu, miesto a činnosť, pri ktorej k úrazu došlo. Ďalej musíte samozrejme popísať druh zranenia, príčinu a meno toho, kto úraz zaznamenáva. Vyhláška č. 500/2006 Z. z., ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze.

Prečítajte si tiež: Ako eliminovať riziká na pracovisku?

Zamestnávateľ je tiež povinný vydať zamestnancovi na jeho žiadosť kópiu alebo výpis údajov o jeho úraze. V prípade smrteľného pracovného úrazu vydá kópiu rodinným príslušníkom.

Súvisiace články:

Aj kominári musia dodržiavať BOZP

Komíny a ich údržba sú súčasťou požiarnej ochrany domov, ale aj pracovísk. Kominári sa ale nielen starajú o bezpečnosť druhých, ale sami musia dbať na …

Aj kominári musia dodržiavať BOZP

Farmárske trhy tiež čelia kontrolám inšpekcie

Bezpečnosť práce sa týka všetkých povolaní a oblastí, takže farmárske trhy nie sú výnimkou. S príchodom jari sa začínajú v mestách pravidelne objavovať víkendové farmárske trhy, kde …

Farmárske trhy tiež čelia kontrolám inšpekcie

Chcem informačnú schôdzku