Aké sú podmienky odškodnenia pracovného úrazu?

Aj napriek všetkým snahám zamestnávateľov i zamestnancov môže na pracovisku dôjsť k pracovnému úrazu. Potom samozrejme dochádza k skúmaniu toho, na koho strane je jeho zavinenie, aby mohlo dôjsť k riadnemu odškodneniu pracovného úrazu. Aké sú teda podmienky odškodnenia pracovného úrazu?

Kto má na odškodnenie nárok?

Zamestnávateľ je podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce povinný nahradiť zamestnancovi škodu alebo nemajetkovú ujmu vzniknutú pracovným úrazom, ak škoda alebo nemajetková ujma vznikla pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním.

Každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva aspoň jedného zamestnanca, musí byť pre prípad svojej zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania zo zákona poistený.

Pokiaľ dôjde k nejakému úrazu, prepláca zamestnancovi odškodnenie sám zamestnávateľ, a až potom je mu táto čiastka vrátená poisťovňou.

Existujú ale aj varianty, kedy dochádza k celému alebo čiastočnému oslobodeniu zamestnávateľa v rámci tejto povinnosti.

Prečítajte si tiež:  Ochrana proti pádu z výšky.

Oslobodenie od odškodnenia pracovného úrazu

Zamestnávateľ nemusí hradiť zamestnancovi odškodné napríklad v prípade, že zamestnanec svojim zavinením porušil právne predpis alebo ostatné predpisy na zabezpečenie BOZP. Musí byť ale preukázané, že zamestnanec bol s pravidlami a normami riadne oboznámený, preškolený a kontrolovaný.

Druhým variantom, kedy zamestnávateľ odškodné neprepláca je, ak sa pracovný úraz stal pod vplyvom alkoholu či použitia iných návykových látok zamestnancom.

V týchto prípadoch teda zamestnancovi ani nevzniká nárok na náhradu vzniknutých škôd alebo nemajetkovej ujmy.

Zamestnávateľ sa zbaví zodpovednosti sčasti, ak preukáže, že zamestnancovi vznikla škoda preto, že si počínal v rozpore s obvyklým spôsobom správania sa tak, že je zrejmé, že hoci neporušil právne predpisy alebo ostatné predpisy, alebo pokyny na zaistenie BOZP, alebo osobitné predpisy, konal ľahkomyseľne a musel si pritom byť vzhľadom na svoju kvalifikáciu a skúsenosti vedomý, že si môže privodiť ujmu na zdraví.

Súvisiace články:

Aj kominári musia dodržiavať BOZP

Komíny a ich údržba sú súčasťou požiarnej ochrany domov, ale aj pracovísk. Kominári sa ale nielen starajú o bezpečnosť druhých, ale sami musia dbať na …

Aj kominári musia dodržiavať BOZP

Farmárske trhy tiež čelia kontrolám inšpekcie

Bezpečnosť práce sa týka všetkých povolaní a oblastí, takže farmárske trhy nie sú výnimkou. S príchodom jari sa začínajú v mestách pravidelne objavovať víkendové farmárske trhy, kde …

Farmárske trhy tiež čelia kontrolám inšpekcie

Chcem informačnú schôdzku