Aké sú podmienky odškodnenia pracovného úrazu?

Aj napriek všetkým snahám zamestnávateľov i zamestnancov môže na pracovisku dôjsť k pracovnému úrazu. Potom samozrejme dochádza k skúmaniu toho, na koho strane je jeho zavinenie, aby mohlo dôjsť k riadnemu odškodneniu pracovného úrazu. Aké sú teda podmienky odškodnenia pracovného úrazu?

Kto má na odškodnenie nárok?

Zamestnávateľ je podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce povinný nahradiť zamestnancovi škodu alebo nemajetkovú ujmu vzniknutú pracovným úrazom, ak škoda alebo nemajetková ujma vznikla pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním.

Každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva aspoň jedného zamestnanca, musí byť pre prípad svojej zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania zo zákona poistený.

Pokiaľ dôjde k nejakému úrazu, prepláca zamestnancovi odškodnenie sám zamestnávateľ, a až potom je mu táto čiastka vrátená poisťovňou.

Existujú ale aj varianty, kedy dochádza k celému alebo čiastočnému oslobodeniu zamestnávateľa v rámci tejto povinnosti.

Prečítajte si tiež:  Ochrana proti pádu z výšky.

Oslobodenie od odškodnenia pracovného úrazu

Zamestnávateľ nemusí hradiť zamestnancovi odškodné napríklad v prípade, že zamestnanec svojim zavinením porušil právne predpis alebo ostatné predpisy na zabezpečenie BOZP. Musí byť ale preukázané, že zamestnanec bol s pravidlami a normami riadne oboznámený, preškolený a kontrolovaný.

Druhým variantom, kedy zamestnávateľ odškodné neprepláca je, ak sa pracovný úraz stal pod vplyvom alkoholu či použitia iných návykových látok zamestnancom.

V týchto prípadoch teda zamestnancovi ani nevzniká nárok na náhradu vzniknutých škôd alebo nemajetkovej ujmy.

Zamestnávateľ sa zbaví zodpovednosti sčasti, ak preukáže, že zamestnancovi vznikla škoda preto, že si počínal v rozpore s obvyklým spôsobom správania sa tak, že je zrejmé, že hoci neporušil právne predpisy alebo ostatné predpisy, alebo pokyny na zaistenie BOZP, alebo osobitné predpisy, konal ľahkomyseľne a musel si pritom byť vzhľadom na svoju kvalifikáciu a skúsenosti vedomý, že si môže privodiť ujmu na zdraví.

Súvisiace články:

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Medzi povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, fyzických osôb, obcí a organizácií patrí v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa § 4 …

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Na jednej z kontrol u nášho klienta narazil technik na chybu v dokumentácií, ktorá sa môže zdať ako maličkosť. Jedná sa, ale o problém, ktorý je určite nezanedbateľný. V kategóriách …

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Chcem informačnú schôdzku