Bezpečnosť práce na pracovisku. Ako efektívne znížiť hroziace riziká?

Pre zaistenie bezpečnosti práce je dôležitým krokom odhaliť a posúdiť riziká, ktoré sa na vašom pracovisku môžu vyskytovať alebo sa už vyskytujú. Akonáhle to urobíte, vaším ďalším cieľom je tieto riziká úspešne minimalizovať. Existuje niekoľko možností, ako to docieliť

  • Optimalizujte pracovný postup tak, aby nepredstavoval pre žiadneho zamestnanca ani inú osobu akékoľvek nebezpečenstvo,
  • Vždy sa riziku vyhýbajte a nedopustite, aby došlo k jeho účinnosti,
  • Zabráňte prenosu rizika a zabráňte jeho vzniku,
  • Pokiaľ je to možné, riziko odstráňte,
  • Pokúste sa nahradiť rizikové prostriedky za bezpečnejšie, napr. výmena nebezpečnej látky,
  • Zmeňte technické riešenie, napr. zmena postupu, metódy, inštalácia a pod.,
  • Venujte dostatočnú pozornosť osobnému riešeniu, napr. školeniu zamestnancov v BOZP a PO, používaniu OOPP atď.

Znížiť výskyt rizík môžete tiež častejším striedaním pracovníkov, zlepšením čistoty a poriadku na pracovisku, dohliadaním nad zdravotným stavom zamestnancov a organizovaním ich pravidelných lekárskych prehliadok či monitorovaním pracoviska. Ako efektívne opatrenie na zníženie či úplné odstránenie bezpečnostného rizika vám poslúži register rizík, ktorý detailne popisuje všetky dôležité opatrenia a konkrétne postupy.

Čo je register rizík?

Predstavuje zoznam či databázu rizikových faktorov, ktoré sa na pracovisku môžu objaviť. Ide napríklad o pracovné úrazy, havárie, nehody a pod. Register rizík preto patrí k základným kameňom prevencie rizík. Zapisujú sa doň všetky identifikované aj potenciálne riziká. Každé riziko je nutné ohodnotiť stupňom nebezpečenstva a doplniť o opatrenia, ktoré ho znížia. Riziká sa hodnotia podľa:

  • Pravdepodobnosti ohrozenia (P),
  • Následku ohrozenia (N),
  • Názoru hodnotiteľov (H)

Mieru rizika potom získate vynásobením týchto faktorov. Výslednou hodnotou je číslo, ktoré sa označuje (R). To následne zaradíte do kategórie I. až V.

Zákonná povinnosť

Dôležité je myslieť na to, že každý zamestnávateľ je podľa Zákonníka práce povinný zaistiť a vytvárať bezpečné pracovné prostredie a pravidelne kontrolovať úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Je preto nutné mať minimálne dokumentáciu k BOZP a PO. V nej by nemali chýbať potrebné opatrenia zamestnávateľa, zodpovednosti za ich vykonanie a termín vykonania. Tiež by tam nemala chýbať tabuľka so zoznamom činností a s nimi spojené nebezpečné situácie a ustanovenia, ktoré sú potrebné na minimalizáciu rizík či potvrdenie o preškolení zamestnancov v oblasti BOZP a PO.

Nemusíte na to byť sami

Prenechajte všetky starosti s bezpečnosťou práce špecialistom. Obráťte sa na firmu EXTÉRIA, ktorá poskytuje služby v oblasti BOZP a PO už vyše 10 rokov. Kontaktujte nás na tel. čísle +421 945 458 999 alebo navštívte náš web a vyberte si dokumentáciu priamo podľa druhu svojho podnikania.

Prečítajte si ďalšie aktuality v oblasti BOZP a PO:

Súvisiace články:

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Medzi povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, fyzických osôb, obcí a organizácií patrí v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa § 4 …

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Na jednej z kontrol u nášho klienta narazil technik na chybu v dokumentácií, ktorá sa môže zdať ako maličkosť. Jedná sa, ale o problém, ktorý je určite nezanedbateľný. V kategóriách …

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Chcem informačnú schôdzku