Lekárske prehliadky zamestnancov. Povinnosť, ktorá sa týka všetkých zamestnávateľov

Vykonávať pracovno- lekárskej prehliadky stanovuje zamestnávateľom priamo Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení noviel. Ide o základné vyšetrenie, ktorého obsah sa odvíja od rizík ohrozenia zdravia a rizikových faktorov pracovných podmienok, alebo keď ide o mimoriadnu prehliadku zo strany rozhodnutia orgánu verejného zdravia.

Vstupné prehliadky

Vstupná pracovno-lekárska prehliadka je úplne prvou prehliadkou, ktorú nový zamestnanec musí podstúpiť ešte pred nástupom do práce. Vykonať sa musí aj v prípade, že zamestnanec prechádza na inú pracovnú pozíciu, u ktorej sa líšia pracovné podmienky. Pracovnú zmluvu je možné uzavrieť ešte pred absolvovaním lekárskej prehliadky. Pokiaľ sa však potvrdí zdravotná nespôsobilosť nastupujúceho zamestnanca, k vzniku pracovného pomeru nedôjde.

Pravidelné opakovanie lekárskych prehliadok

Nezabudnite tiež na periodické opakovania pracovno-lekárskej prehliadky. Jej opakovanie stanovujú kategórie práce. Pri tej najbežnejšej sa prehliadky opakujú raz za šesť rokov, vo veku nad 50 rokov zamestnanca je potom povinné opakovanie prehliadky každé štyri roky. U najrizikovejšej 4. skupiny sa vykonávajú pracovno-lekárske prehliadky raz za rok.

Mimoriadne pracovno-lekárske prehliadky

V prípade podozrenia na zmenu zdravotnej spôsobilosti zamestnanca, alebo ak dôjde k zvýšeniu miery rizika pri práci, môže zamestnávateľ nariadiť zamestnancovi mimoriadnu lekársku prehliadku. Tú môže nariadiť aj pri dlhšom prerušení výkonu práce na dobu trvajúcu dlhšie ako osem týždňov (okrem prvej pracovnej kategórie), pri úrazoch s ťažkými zdravotnými následkami a z iných dôvodov neprítomnosti v práci dlhších ako šesť mesiacov. V takýchto prípadoch ide väčšinou o materskú a následne rodičovskú dovolenku. Navyše ak má zamestnávateľ akékoľvek pochybnosti o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca, môže ho kedykoľvek vyslať na mimoriadnu zdravotnú prehliadku. Tá musí prebehnúť do piatich dní od ukončenia prerušenia výkonu práce.

Výstupné lekárske prehliadky

Pri výstupnej prehliadke sa vydáva potvrdenie o vykonaní lekárskej prehliadky (pozor, nejedná sa o lekársky posudok). V niektorých prípadoch je výstupná prehliadka dokonca povinná. Ide o prípad zamestnancov z rizikových pracovných kategórií 2, 3 a 4. Ďalej u zamestnancov po pracovnom úraze s predpokladaným zhoršením zdravotného stavu, u zamestnancov s uznanou chorobou z povolania, pri ohrození chorôb z povolania a pri prevedení na prácu so zníženou mierou rizika.

Prečítajte si ďalšie užitočné tipy v oblasti BOZP a PO:

Súvisiace články:

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Medzi povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, fyzických osôb, obcí a organizácií patrí v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa § 4 …

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Na jednej z kontrol u nášho klienta narazil technik na chybu v dokumentácií, ktorá sa môže zdať ako maličkosť. Jedná sa, ale o problém, ktorý je určite nezanedbateľný. V kategóriách …

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Chcem informačnú schôdzku