Čo presne znamená dohľad na pracovisku?

Dohľad na pracovisku je dôležitou súčasťou pracovnolekárskych služieb. Jeho účelom je zisťovanie a hodnotenie rizikových faktorov na pracovisku. Vďaka dohľadu potom môžete vytvoriť sústavu opatrení, ktoré čo najviac ochránia zamestnancov pred prípadnými dôsledkami pôsobiacich faktorov.

Čo všetko je dohľad na pracovisku?

Každý zamestnávateľ je povinný zariadiť na svojom pracovisku poskytovanie takzvaných pracovnolekárskych služieb. Súčasťou týchto služieb je okrem hodnotenia zdravotného stavu zamestnancov a poradenstva aj dohľad na pracovisku. Pravidelný dohľad na pracovisku má za cieľ zisťovanie a hodnotenie rizikových faktorov. Vďaka tomu je možné efektívne zisťovať, ako veľmi rizikové faktory ovplyvňujú výkon práce, ale aj aké spôsobujú choroby z povolania alebo pracovné úrazy.

Prečítajte si tiežŽiadosť o zaradenie prác do kategórie

Dohľad pri kategóriách 1 a 2

Ako je to s dohľadom na pracoviskách bez zvýšeného rizika? Pri prácach, ktoré podliehajú do kategórie 1 sa vykonáva iba raz. Pre zamestnancov zaradených v 2. kategórii je potrebné prehodnotenie pracovných podmienok po 18 mesiacoch.

Dohľad na pracoviskách so zvýšeným rizikom

U pracovísk, kde sa vyskytuje zvýšené riziko pri výkone práce, a ktoré tak spadajú do kategórií  3 a 4, je situácia trochu odlišná. Tu je nutné vykonávať dohľad pravidelne. Podľa  vyhlášky, sa dohľad vykonáva aspoň jedenkrát za rok.

Pri pravidelnom dohľade sa zohľadňuje zdravotná náročnosť vykonávanej práce a charakter podmienok na pracoviskách zamestnávateľa. (zdroj)

Súvisiace články:

Kto je na pracovisku zodpovedný za BOZP?

Bezpečnosť práce a ochrana zdravia je nevyhnutnou agendou každého pracoviska. Jej súčasťou je neustále vyhľadávanie rizík, školenia zamestnancov a tvorba postupov, ktoré zabezpečia maximálne bezpečie …

Kto je na pracovisku zodpovedný za BOZP?

Žiadosť o zaradenie prác do kategórie

Každý zamestnávateľ musí do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia výkonu práce vykonať kategorizáciu prác. Zatiaľ čo zamestnávatelia nemusia oznamovať verejnoprávne práce zaradené do kategórie …

Žiadosť o zaradenie prác do kategórie

Chcem informačnú schôdzku