Čo presne znamená dohľad na pracovisku?

Dohľad na pracovisku je dôležitou súčasťou pracovnolekárskych služieb. Jeho účelom je zisťovanie a hodnotenie rizikových faktorov na pracovisku. Vďaka dohľadu potom môžete vytvoriť sústavu opatrení, ktoré čo najviac ochránia zamestnancov pred prípadnými dôsledkami pôsobiacich faktorov.

Čo všetko je dohľad na pracovisku?

Každý zamestnávateľ je povinný zariadiť na svojom pracovisku poskytovanie takzvaných pracovnolekárskych služieb. Súčasťou týchto služieb je okrem hodnotenia zdravotného stavu zamestnancov a poradenstva aj dohľad na pracovisku. Pravidelný dohľad na pracovisku má za cieľ zisťovanie a hodnotenie rizikových faktorov. Vďaka tomu je možné efektívne zisťovať, ako veľmi rizikové faktory ovplyvňujú výkon práce, ale aj aké spôsobujú choroby z povolania alebo pracovné úrazy.

Prečítajte si tiežŽiadosť o zaradenie prác do kategórie

Dohľad pri kategóriách 1 a 2

Ako je to s dohľadom na pracoviskách bez zvýšeného rizika? Pri prácach, ktoré podliehajú do kategórie 1 sa vykonáva iba raz. Pre zamestnancov zaradených v 2. kategórii je potrebné prehodnotenie pracovných podmienok po 18 mesiacoch.

Dohľad na pracoviskách so zvýšeným rizikom

U pracovísk, kde sa vyskytuje zvýšené riziko pri výkone práce, a ktoré tak spadajú do kategórií  3 a 4, je situácia trochu odlišná. Tu je nutné vykonávať dohľad pravidelne. Podľa  vyhlášky, sa dohľad vykonáva aspoň jedenkrát za rok.

Pri pravidelnom dohľade sa zohľadňuje zdravotná náročnosť vykonávanej práce a charakter podmienok na pracoviskách zamestnávateľa. (zdroj)

Súvisiace články:

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Medzi povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, fyzických osôb, obcí a organizácií patrí v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa § 4 …

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Na jednej z kontrol u nášho klienta narazil technik na chybu v dokumentácií, ktorá sa môže zdať ako maličkosť. Jedná sa, ale o problém, ktorý je určite nezanedbateľný. V kategóriách …

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Chcem informačnú schôdzku