Žiadosť o zaradenie prác do kategórie

Každý zamestnávateľ musí do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia výkonu práce vykonať kategorizáciu prác. Zatiaľ čo zamestnávatelia nemusia oznamovať verejnoprávne práce zaradené do kategórie 1, od druhej kategórie je to jeho povinnosťou. Ako sa teda vybavuje žiadosť o zaradenie do kategórie prác a čo všetko musí obsahovať?

Oznámenie priradenia do kategórie

Zaradenie prác do kategórie 2 už zamestnávateľ oznamuje príslušnému orgánu ochrany verejného zdravia, ktorý posúdi správnosť zaradenia a berie ho na vedomie.

Pri zaradení prác do tretej a štvrtej kategórie predkladá zamestnávateľ Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva žiadosť na zaradenie, a to do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia prác.

Čo musí žiadosť obsahovať?

Žiadosť zaradenia prác do kategórie 3 a 4 (podľa zákona 355/2007 Z.z.) musí obsahovať:

a) označenie práce,

b) názov pracoviska, kde je daná práca vykonávaná,

c) výsledky hodnotenia expozície fyzických osôb vykonávajúcich danú prácu jednotlivým rozhodujúcim faktorom pracovných podmienok v charakteristickej smene

d) dĺžku smeny; pri viacsmennej prevádzke režim striedania smien,

e) návrh kategórie, do ktorej má byť práca zaradená

f) počet zamestnancov vykonávajúcich danú prácu, z toho počet žien

g) opatrenia prijaté na ochranu zdravia zamestnancov vykonávajúcich danú prácu, pripoja k žiadosti protokoly o meraní alebo vyšetrení faktorov pracovných podmienok.

Prečítajte si tiež:  Čo je kategorizácia prác a prečo ju musíte mať?

Sankcie za porušenie

Pri porušení zákona na ochranu zdravia, môže byť udelená zamestnávateľovi sankcie až do výšky 125 000EUR. 

K žiadosti pripoja protokoly o meraní alebo vyšetrení faktorov pracovných podmienok, ktorý bol vykonaný akreditovaným alebo autorizovaným laboratóriom.

V prípade zmeny podmienok výkonu práce, ktorá má vplyv na zaradenie do kategórie tretej alebo štvrtej, predkladá zamestnávateľ bezodkladne nový návrh kategorizácie príslušnému orgánu ochrany verejného zdravia.

rušenie BOZP hrozia sankcie

Za nedodržiavanie či porušenie pravidiel bezpečnosti práce hrozia práve vedúcim zamestnancom isté sankcie. Pokiaľ napríklad dôjde k ublíženiu na zdraví zamestnanca z dôvodu porušenia povinnosti, hrozí dokonca až odňatie slobody na jeden rok!

Prečítajte si tiež: Všetko, čo potrebujete a musíte vedieť o nemocenskej

Súvisiace články:

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Medzi povinnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, fyzických osôb, obcí a organizácií patrí v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi podľa § 4 …

Ako posúdiť požiarne nebezpečenstvo na pracovisku?

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Na jednej z kontrol u nášho klienta narazil technik na chybu v dokumentácií, ktorá sa môže zdať ako maličkosť. Jedná sa, ale o problém, ktorý je určite nezanedbateľný. V kategóriách …

Názvy pracovných pozícií sú nezanedbateľné!

Chcem informačnú schôdzku